Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Προσφορά Αυγούστου Καρτοκινητής (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 (εφεξής «Vodafone» ή «Εμείς»). Για τους σκοπούς αυτού του Διαγωνισμού, ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ή «GDPR») και εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019).

 

 

Πώς να επικοινωνήσεις μαζί μας

Η γνώμη σου έχει σημασία για εμάς. Εάν έχεις απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση, μπορείς να επικοινωνήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό, η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνό σας.

 

Σκοπός και Νομική βάση επεξεργασίας

Η Vodafone θα επεξεργαστεί τα ανωτέρω δεδομένα για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του (επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης).

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Vodafone δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Vodafone να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Vodafone τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Vodafone.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας και σεβόμαστε τις επιλογές σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει την Vodafone.

 

 

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • το δικαίωμα εναντίωσής σας, καθώς και
  • το δικαίωμα να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας άμεσα και δωρεάν.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/privacy-policy-cookies/.

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr .