Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμός «Vodafone CU x3x200€ efood για 3 τυχερoύς!»

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, 15231, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Vodafone x 3x200€ efood για 3 τυχερούς» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον σύνδεσμο Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «Vodafone x 3x200€ efood για 3 τυχερούς» του επίσημου διαδικτυακού τόπου της Vodafone www.vodafone.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων του Διαγωνισμού, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Vodafone.

 

 

 

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 19η Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 12η Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 12η Ιουλίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Vodafone.

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ενεργοί συνδρομητές Vodafone CU, έχουν συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα, ενώ για την παραλαβή του Δώρου, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου, εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου. Απαραίτητη είναι η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την είσοδο στον Διαδικτυακό Τόπο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού.

2.Η Vodafone θα επικοινωνήσει στους συνδρομητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέσω γραπτού μηνύματος/SMS & push notification στο My CU App, το οποίο θα περιλαμβάνει α) αναφορά στον διαγωνισμό και στο πακέτο το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσει ο συνδρομητής προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και β) έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί  στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Vodafone CU στον οποίο θα είναι αναρτημένοι οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και η δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα γίνεται υπό την προϋπόθεση της ενεργοποίησης του πακέτου Astrocombo εφεξής το «Πακέτο Summer Unlimited Data Offer») από όποιο κανάλι (κατάστημα Vodafone, my CU App, CU site, περίπτερο) επιθυμεί ο συνδρομητής.  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται αυτόματα αφού κάποιος συνδρομητής ενεργοποιήσει τo ανωτέρω Πακέτο Summer Unlimited Data Offer έως 12/7 και ώρα 09:55 (Τοπική Ώρα Ελλάδος) το αργότερο.  Κάθε συνδρομητής μπορεί να συμμετέχει  έως 3 φορές φορές στο Διαγωνισμό και πιο συγκεκριμένα από μία (1) φορά σε κάθε μία από τις 3 κληρώσεις που θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον όρο Δ. κατωτέρω.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι:

  • Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Πακέτου Summer Unlimited Data Offer έως 28/06/2024 και ώρα 09:55 (Τοπική ώρα Ελλάδος) τότε θα συμμετάσχει και στις 3 κληρώσεις και συγκεκριμένα από μία φορά σε κάθε μία από τις 3 Κληρώσεις.
  • Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Πακέτου Summer Unlimited Data Offer από 28/06/2024 και ώρα 09:56 έως 5/07/2024 και ώρα 09:55 (Τοπική ώρα Ελλάδος) τότε θα συμμετάσχει στις 2 από τις 3 κληρώσεις και συγκεκριμένα στις κληρώσεις που θα διεξαχθούν στις 5/07 και στις 12/07.
  • Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Πακέτου Summer Unlimited Data Offer από 5/07/2024 και ώρα 09:56 έως 12/07/2024 και ώρα 09:55 (Τοπική ώρα Ελλάδος) τότε θα συμμετάσχει μόνον στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 12/07.

 

 

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Vodafone δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή

Δ. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα πραγματοποιηθούν 3 κληρώσεις, ανακηρυχθούν τέσσερις  (3) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Vodafone δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει, καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους ανά κλήρωση.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν 28/06, 5/07, 12/07 και ώρα 10:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Vodafone μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή κάποιας εκ των τριών (3) ηλεκτρονικών κληρώσεων ή συνολικά και οι 3 κληρώσεις κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, , η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημέρες και τις ώρες αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

  

Ε. Δώρο Διαγωνισμού

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι 3 δωροεπιταγές efood αξίας 200€ η κάθε μία. (εφεξής το «Δώρο»).

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή.

H Vodafone δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα Δώρα, εκτός της παράδοσης στον εκάστοτε νικητή. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχει και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του Διαγωνισμού ή/και με το Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

3.Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του δώρου.   

 

 

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητή - Παραλαβή δώρων

 

Μετά την κάθε εβδομαδιαία κλήρωση και εντός 2 εργάσιμων ημερών, ο εκάστοτε νικητής θα ενημερώνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, στο οποίο ο εκάστοτε νικητής ενεργοποίησε το Πακέτο Summer  Unlimited Data Offer.

Αν η επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί δυνατή άμεσα (εντός 2 ημερών από την διεξαγωγή της εκάστοτε Κλήρωσης), η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο εργάσιμων (2) ημερών, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους τρεις (3) επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθηθεί για κάθε μία από τις τρεις Κληρώσεις

Οι νικητές θα ενημερωθούν για το Δώρο που κέρδισαν και για τις περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή του, η οποία θα γίνει μέσω αποστολής στη διεύθυνση που θα δηλώσει έκαστος εκ των νικητών.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται με τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Ο κάθε νικητής από τους 3, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλεισθεί σε περίπτωση που:

  • για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  • διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε λάβει την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
  • η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
  • κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
  • η συμμετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  • για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτεί τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

 Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ότι είναι ενήλικος. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του Δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης, κατά τα ορισθέντα στον όρο Γ.1. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο νικητής βεβαιώνει με την αποδοχή του Δώρου την ύπαρξη σχετικής συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του Δώρου.

Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η VODAFONE δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους συμμετέχοντες, το νικητή που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιοδήποτε τρίτον.

 

 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 

Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

Επίσης, η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τον κατασκευαστή του Δώρου και σε κάθε περίπτωση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

 

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψουν τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Vodafone «www.vodafonecu.gr».

 4.Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες.