Φοιτητικός Διαγωνισμός: Κλήρωση για νέους CU φτος ενοικίου για 1 έτος.

Α.           Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, ΤΚ 15231, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Φοιτητικός Διαγωνισμός» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο σύνδεσμο Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού «Φοιτητικός Διαγωνισμός» | Vodafone CU του επίσημου διαδικτυακού τόπου της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Vodafone.

 

Β.           Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 31η Ιανουαρίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόµενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες µε τη συμµετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των µη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

 

Γ.           Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά και μόνο νέοι συνδρομητές CU, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι φοιτητές σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης ή τεχνικής εκπαίδευσης ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού και λαμβάνουν από την 2-10-2023 έως και την 31-1-2024 νέο νούμερο Vodafone CU με ενεργή τη φοιτητική προσφορά ή κάνουν φορητότητα το δικό τους από άλλο πάροχο κινητής.
 2. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone και της Savvy Partner Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα, ενώ για την παραλαβή του Δώρου, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου, εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου.
 4. Απαραίτητη είναι η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και η δήλωση ότι έχουν διαβάσει και κατανοούν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδο στο Διαδικτυακό Τόπο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού.
 5. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική επιβάρυνση και καμία εν γένει οικονομική διακινδύνευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι νικητές που θα κερδίσουν τα κατωτέρω δώρα, θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.
 6. Η Vodafone θα επικοινωνήσει με τους συνδρομητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέσω γραπτού μηνύματος/SMS, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone στον οποίο θα είναι αναρτημένοι οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και η δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ενεργοποίηση από την 2-10-2023 έως και την 31-1-2024 νέου CU νούμερου ή τη φορητότητα από άλλο πάροχο
 7. Κάθε CU νούμερο δικαιούται μία (1) μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 8. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς με ανθρώπινη ή/και μη, παρέμβαση. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Vodafone δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 9. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει τη συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή

 

Δ.           Δώρα Διαγωνισμού

 1. Στο Διαγωνισμό θα αναδειχθούν τριάντα ένα (61) νικητές και τα δώρα θα κατανεμηθούν ως εξής:
 2. ο πρώτος νικητής θα λάβει το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, το οποίο θα μπορεί να διαθέσει προς αποπληρωμή του ενοικίου του, μία δωρεάν γραμμή σταθερής σύνδεσης “Vodafone σταθερό τηλέφωνο” για δύο (2) έτη με πρόγραμμα απεριόριστων αστικών κλήσεων και internet, μία δωρεάν συνδρομή “Vodafone TV” για δύο (2) έτη και τέλος απεριόριστα δεδομένα (data) στο CU νούμερο του νικητή για δύο (2) έτη.
 3. Είκοσι (20) νικητές θα λάβουν ο καθένας τους το πακέτο “3play”, που περιλαμβάνει μία δωρεάν γραμμή σταθερής σύνδεσης “Vodafone σταθερό τηλέφωνο” για δύο (2) έτη
 4. Είκοσι (20) νικητές θα λάβουν ο καθένας τους  δωρεάν συνδρομή “Vodafone TV” για δύο (2) έτη 
 5. Είκοσι (20) νικητές θα λάβουν ο καθένας τους απεριόριστα δεδομένα (data) στο CU νούμερο του κάθε νικητή για ένα (1) έτος 
 6. Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα παρέχονται από την Vodafone «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας. H Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση, πλην της παράδοσης των Δώρων, η δε υλική παράδοση των Δώρων στο νικητή θα γίνει με δική του επιμέλεια και μετάβαση στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται κατωτέρω στο κεφάλαιο ΣΤ. Συνακόλουθα, τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 7. Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης των Δώρων για εύλογη αιτία.

 

Ε.           Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν συνολικά τριάντα ένας (31) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Vodafone δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει, καθώς και εκατό (100) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Vodafone [Τζαβέλλα αρ. 1-3, Χαλάνδρι Αττικής] μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο Ε.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 

ΣΤ.         Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

 1. Μετά την κλήρωση και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, στο οποίο στάλθηκε και το SMS για την πρόσκληση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
 2. Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον εκ των νικητών δεν καταστεί δυνατή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας και μετά από τρεις (3) διαδοχικές προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν στο δηλωθέν CU νούμερό του, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο εργάσιμων (2) ημερών, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους εκατό (100) επιλαχόντες, τότε το εν λόγω Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 3. Οι νικητές θα ενημερωθούν για τα Δώρα που κέρδισαν και για τις περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή τους. Το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ θα δοθεί στο νικητή με κατάθεση στον προσωπικό λογαριασμό του, από την διαφημιστική εταιρεία “SAVVY PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Οι υπόλοιποι νικητές θα λάβουν το δώρο τους απευθείας από τη VODAFONE. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί την προσκόμιση τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του δώρου, τότε αυτόματα θα χάνει το δώρο του και θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται με της νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων.
 4. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορούν να αποκλεισθούν σε περίπτωση που:
 • Για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχτούν πλήρως τους παρόντες της στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • Διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
 • Η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
 • Κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή.
 • Η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 • Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτούν τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.
 1. Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ότι είναι ενήλικοι. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η παραλαβή των Δώρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης, κατά τα ορισθέντα στον όρο Γ. Στην ανωτέρω περίπτωση, οι νικητές βεβαιώνουν με την αποδοχή των Δώρων την ύπαρξη σχετικής συναίνεσης. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των Δώρων.
 2. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στη Vodafone, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματός του προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η Vodafone στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί το όνομα των συμμετεχόντων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Vodafone στην Ελλάδα, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της Vodafone κ.λ.π.
 4. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Vodafone, με σκοπό και στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

 

Ζ.           Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν εύλογης αιτίας, να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα Δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η VODAFONE δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση των συμμετεχόντων, των νικητών που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιουδήποτε τρίτου.

 

Η.          Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 2. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.
 3. Επίσης, η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τον κατασκευαστή του Δώρου και σε κάθε περίπτωση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Θ.          Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι.            Προσωπικά Δεδομένα

Ο τρόπος με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, του νικητή και των επιλαχόντων αυτού στο πλαίσιο του Διαγωνισμού περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνοδεύει τους παρόντες Όρους ως αναπόσπαστο μέρος αυτών.  

 

ΙΑ.         Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης των νικητών. Οιοσδήποτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψει τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα (site) του CU «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες.