Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «OPEN ROOM RE DESIGN OUR NEW CU SIM PACKAGING CONTEST»


Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού

«OPEN ROOM RE DESIGN OUR NEW CU SIM PACKAGING CONTEST»

 

 1. A. Φορέας διοργάνωσης, σκοπός, αντικείμενο του Διαγωνισμού

Α.1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «OPEN ROOM RE DESIGN OUR NEW CU SIM PACKAGING CONTEST» (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον διαδικτυακό τόπο της Vodafone: «https://www.vodafonecu.gr/cu-events/design-contest/» (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα»).

Α.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους νέους designers ή ερασιτέχνες με κλίση στο design, ηλικίας 18 έως 30 ετών να επανασχεδιάσουν τη συσκευασία της CU SIM αποστέλλοντας τελική μακέτα, δηλώνοντας συμμετοχή κατά το διάστημα από τις 29 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού υπό τους τιθέμενους στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και της σχετικής διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Α.3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή και η στήριξη των πλέον δημιουργικών και πρωτότυπων προτάσεων μέσω διαδικασίας επιλογής από τετραμελή κριτική επιτροπή (εφεξής «Επιτροπής Αξιολόγησης»), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Vodafone CU και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των τεχνών. Η ανάδειξη των δύο (2) νικητών θα προκύψει μέσα από την από ψηφοφορία κοινού στο επίσημο κανάλι του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram του Vodafone CU (https://www.instagram.com/vodafonecu/), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν.

Α.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών και των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένοι στην Ιστοσελίδα χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Διοργανώτριας.

Α.5. H διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό είναι η Ιστοσελίδα, στην οποία οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες της Διοργανώτριας, όπως αυτοί αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, ακόμη και να προβαίνει στην αναβολή ή ματαίωσή του, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην προαναφερόμενη Ιστοσελίδα και ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς απολύτως καμία αξίωση των τελευταίων, απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

 

Β. Δικαίωμα και Κώλυμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Β.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν ξεπερνούν το 30ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Β.2.Κώλυμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η ιδιότητα μέλους της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού καθώς και η ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή, εργαζομένου στο Τμήμα Διεύθυνσης Marketing, εταιρικών υποθέσεων και ανθρωπίνου Δυναμικού της Διοργανώτριας, όπως και οι συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού των προσώπων αυτών. Κώλυμα για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί και η ιδιότητα του εκπροσώπου, μέλους οργάνου διοίκησης, ή εργαζόμενου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία romantso  – Εξερευνώντας τον Αστικό Πολιτισμό», όπως και των συγγενών Α’ και Β’ βαθμού των προσώπων αυτών.

 

Γ. . Διάρκεια Διαγωνισμού

Γ.1.Η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΞεκινά στις 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

Γ.2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να πραγματοποιήσει την εγγραφή του άπαξ, από το χρονικό διάστημα ενάρξεως του Διαγωνισμού μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί.

Γ.3. Όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής που αναρτώνται μετά την Ημερομηνία Λήξης δεν θα είναι έγκυρες.

Γ.4. Ενημέρωση ως προς το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού θα αναρτάται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Το χρονοδιάγραμμα αυτό τροποποιείται οποτεδήποτε ελευθέρως από τη Διοργανώτρια με ανάρτηση στην ως άνω Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές του ως άνω χρονοδιαγράμματος, επισκεπτόμενοι την επίσημη Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που τυχόν θα οριστεί μετά από τυχόν τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού , οι αιτήσεις-προτάσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές και οι τυχόν γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν θα επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Vodafone ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

Δ. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δ.1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στον Όρο Β.1. και να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οιοδήποτε κώλυμα συμμετοχής εκ των αναφερομένων στον όρο Β.2. 

Δ.2. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέσω της Ιστοσελίδας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποστολή σχεδίου (εφ’ εξής Design).
 2. Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.
 • Υποβολή συμμετοχής

Δ.3. Για τη είσοδο του διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό πρέπει να αναρτηθεί η συμμετοχή στην Ιστοσελίδα με τον τρόπο που περιγράφεται και να συμπληρωθεί πλήρως η online φόρμα συμμετοχής. Ψευδείς, λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες στη φόρμα συμμετοχής θα καταστήσουν τη συμμετοχή άκυρη και δεν θα επιτραπεί στον Διαγωνιζόμενο να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

Δ.4. Δεκτές θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα έχουν αποστείλει το σχέδιο σε τελική μορφή – και σε τελική μακέτα (mockup) – σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε αρχεία: jpg, png ή pdf. Το σχέδιο θα πρέπει να το έχουν αναρτήσει με link (σύνδεσμο) στην Ιστοσελίδα.

Δ.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα/δαπάνες προέβησαν οι Διαγωνιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και τα οποία επωμίζονται αποκλειστικά και μόνο οι Διαγωνιζόμενοι.

Δ.6. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της συμμετοχής τους καθώς και για τα σχόλια στην Ιστοσελίδα και τις συνέπειες της ανάρτησης και δημοσίευσής της, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε μορφής δυσφήμησης ή περιεχομένου, που παραβιάζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων τρίτου προσώπου. H Διοργανώτρια δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο και έγκριση των συμμετοχών, σχολίων, προτάσεων και συμβουλών, που αναρτώνται στον ιστότοπο και η Διοργανώτρια για το λόγο αυτό δηλώνει, ότι δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων (συμμετοχών, σχολίων κ.λ.π.).

Δ.7. Με την υποβολή της συμμετοχής οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν και διατηρούν όλες τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, τίτλους, συναινέσεις για τη χρήση του περιεχόμενου της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων, που εμπεριέχονται σε αυτήν, και συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων τους με την υποβολή της Συμμετοχής.

Δ.8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αρνηθεί την ανάρτηση, να τροποποιήσει, ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Συμμετοχή ή σχόλιο σχετικό με μία συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη για καμία από τις παραπάνω πράξεις. H Διοργανώτρια διατηρεί όλα τα δικαιώματα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με οποιοδήποτε σχόλια είναι προσβλητικά ή παραβαίνουν το νόμο.

Δ.9. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Διοργανώτριας, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή/και λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες της Διοργανώτριας ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Διοργανώτρια δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την Συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Διοργανώτρια δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή οποτεδήποτε, επιφυλασσόμενη για την αποκατάσταση κάθε ζημία της και συναφούς ηθικής της βλάβης.

Δ.10. Η απόφαση της Διοργανώτριας σε όλα τα θέματα, που συσχετίζονται με τον Διαγωνισμό, είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης.

 

Ε. Διαδικασία αξιολόγησης Συμμετοχών

Ε.1. Βασικό όργανο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από εκπροσώπους του Vodafone CU και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των τεχνών, οι οποίοι έχουν διορισθεί από τη Διοργανώτρια και για τους οποίους έχει διασφαλισθεί η καταλληλότητά τους να προβούν στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στο διαγωνισμό προτάσεων στο χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου έως και 15 Ιανουαρίου 2022. Τα προσωπικά στοιχεία και οι ιδιότητες των αξιολογητών δεν γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες.

Ε.2. Στις γενικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης εμπίπτει η αντιμετώπιση και διευθέτηση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με τη διοργάνωση του Διαγωνισμού καθώς και ο συντονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα προβαίνει σε ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη, θα λαμβάνονται αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Ε.3 Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταλήξει στις πέντε (5) επικρατέστερες υποψηφιότητες και τρεις (3) επιλαχούσες και θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις μαζί τους στο διάστημα από 15 έως 22 Φεβρουαρίου 2022. Στις 8 Μαρτίου 2022 θα αναρτηθούν στα Social Media κανάλια του CU οι συμμετοχές που αναδείχθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει τους δυο (2) μεγάλους νικητές μέσω ψηφοφορίας που θα διαρκέσει για εφτά (7) ημέρες από τις 8 Μαρτίου 2022 έως τις 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59 στον λογαριασμό του Vodafone CU στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η επιλογή από το κοινό θα γίνει μέσω της λειτουργίας “like” στις αναρτήσεις των 5 επιλεγμένων από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο Instagram. Οι δύο (2) αναρτήσεις – post που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα likes θα αναδειχθούν νικήτριες βάσει του αριθμού των likes που έχει συγκεντρώσει η κάθε συμμετοχή.

 

ΣΤ. Ανάδειξη και Ενημέρωση Νικητών

ΣΤ.1 Από την Διαδικασία Αξιολόγησης των Συμμετοχών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ανακηρυχθούν 2 νικητές και με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των συμμετοχών. Η ανακήρυξη των νικητών καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωσή του Διαγωνισμού θέμα, αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω Ιστοσελίδα ότι η ανάρτηση των στοιχείων των νικητών και των λοιπών όρων απόδοσης των επάθλων σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε άλλης τυχόν παρασχεθείσας ενημέρωσης της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες ως προς τα ζητήματα αυτά (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ).

ΣΤ.2. Κάθε νικητής, θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εάν το ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον νικητή παραμένει ανεπίδοτο, είναι εσφαλμένος ή εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει γνωστοποιήσει ο συμμετέχων, δεν ληφθεί απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα κειμένου ή γενικών δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσπάθεια ενημέρωσης ή δεν αποδεχθεί τη συμμετοχή ή αποκλειστεί για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω, ο νικητής χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο μεταφέρεται στον επόμενο ενδιαφερόμενο της βαθμολογίας για τον οποίο ισχύει η ίδια διαδικασία και ούτω καθεξής.

ΣΤ.3. Ως έπαθλο που θα χορηγείται στους δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού θα δίδεται:

Για τον πρώτο νικητή (1ο βραβείο): 

 • κερδίζει την εκτύπωση του design του
 • οικονομικό έπαθλο αξίας 1.000 ευρώ
 • Unlimited DATA & λεπτά ομιλίας για έναν ολόκληρο χρόνο &
 • Δίμηνη πρακτική στο Vodafone CU

Για τον δεύτερο νικητή (2ο βραβείο): 

 • Δίμηνη πρακτική στο Vodafone CU

ΣΤ.4. Η παράβαση των όρων του παρόντος αφαιρεί από τους Διαγωνιζόμενους το δικαίωμα συμμετοχής. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει ανά πάσα στιγμή την εγκυρότητα εγγραφής κάθε Διαγωνιζόμενου και κατά την αποκλειστική κρίση της μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε Διαγωνιζόμενο, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος ή εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά (που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό την παραποίηση ή παρέμβαση στο μηχανισμό εγγραφής με οποιονδήποτε τρόπο) ή που φέρεται με τρόπο που θα βλάψει την εικόνα της Διοργανώτριας ή/και του διαγωνισμού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ ή επιδεικνύει συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει τους ιδίους, άλλους συμμετέχοντες ή τρίτους).

 

Ζ. Δικαιώματα Πνευματικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ζ.1. Με την υποβολή της αίτησης – πρότασής του έκαστος υποψήφιος δηλώνει και εγγυάται τα εξής: (α) ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, καθώς και ότι ο ίδιος διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί προϋφιστάμενων έργων του ιδίου ή τρίτων που τυχόν εμπεριέχονται στην πρόταση, (β) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού καθώς και κάθε διαδικασία και αποτέλεσμα αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, (γ) ότι με την υποβολή/χρήση/αξιολόγηση/βράβευση και προβολή της πρότασης σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν συμβατικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (δ) ότι η υποβαλλόμενη πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει προηγουμένως δημοσιευθεί σε άλλο φορέα ή διαδικασία και δεν έχει λάβει άλλο βραβείο (ε) ότι φέρει την πλήρη ευθύνη και έχει λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες και συναινέσεις αναφορικά με κάθε άδεια ή/και συναίνεση απαραίτητη για την χρήση και προβολή του σχεδίου από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού.

Ζ.2. Με την υποβολή της αίτησης – πρότασής του έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στη Διοργανώτρια, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας, μη αποκλειστική άδεια χρήσεως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενδεχόμενα περιλαμβάνονται στην πρότασή του, προς το σκοπό εξέτασης, αξιολόγησης και βράβευσης εκάστης υποβληθείσας πρότασης, καθώς και προς το σκοπό ανακοίνωσης, στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Ομοίως με την υποβολή της πρότασής του, έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στη Διοργανώτρια, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο της ανακήρυξης και βράβευσης των νικητών, αλλά και της εν γένει προώθησης και παρουσίασης του παρόντος διαγωνισμού.

Ζ.3. Η ως άνω άδεια θεωρείται ότι διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση παρατάσεως της διάρκειας του διαγωνισμού, η ως άνω άδεια θα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας παρατάσεως και μέχρι ένα (1) έτος από τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι προτάσεις και τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς τις προτάσεις που θα βραβευθούν, η αναφερόμενη στην παράγραφο Ζ.1. μη αποκλειστική άδεια χρήσεως διαρκεί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τον επιπρόσθετο σκοπό της προβολής των προτάσεων αυτών.

Ζ.4. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις προτάσεις των υποψηφίων συνολικά η άδεια θα αφορά και τα εξής:

α. Τη δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων παντός είδους ή/και ηλεκτρονικών αναρτήσεων που θα περιγράφουν την πρόταση και θα περιέχουν το τυχόν σήμα, το όνομα ή ενδεχομένως και την εικόνα του συμμετέχοντος και τη δωρεάν προώθηση των ηλεκτρονικών αναρτήσεων ή/και τη διανομή των εντύπων σε τρίτους αποδέκτες προς τους οποίους επιθυμεί η Διοργανώτρια να προωθήσει τον Διαγωνισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β. Την παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων ταινιών που θα περιλαμβάνουν συνεντεύξεις των προκριθέντων συμμετεχόντων είτε κατά το στάδιο της τελικής τους αξιολόγησης στα πλαίσια του διαγωνισμού, είτε και μετά από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τις ομιλίες των βραβευόμενων ή στελεχών της Διοργανώτριας ή μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή των χορηγών σε οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό ή εν γένει μέσο μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

γ. Τη δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου της συμμετοχής και του σχετικού υλικού που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως αρχειακού υλικού για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες

δ. Τη δυνατότητα δημοσίευσης της εικόνας τους/και του ονόματος τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Διοργανώτρια ή/και οι συνεργάτες αυτής, στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

ε. Κάθε άλλη περαιτέρω δυνατότητα μη αποκλειστικής χρήσης, περιλαμβανομένων των χρήσεων υπό α.-γ. ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό υλοποίησης των υπηρεσιών που συνιστούν το βραβείο που προκηρύσσεται στον όρο ΣΤ.3. της παρούσας προκήρυξης.

Κατά τα λοιπά οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προτάσεων τους, όπως προβλέπει ο νόμος.   

 

Η. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Δημοσιότητας

Η.1. Ο συμμετέχων διατηρεί το ηθικό δικαίωμα πάνω στο πρωτότυπο έργο με το οποίο συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αλλά από την εγγραφή του στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων παραχωρεί παγκόσμια, αποκλειστικά, αμετάκλητα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και στο διηνεκές στην Διοργανώτρια, το δικαίωμα και την άδεια (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος παραχώρησης σε οποιοδήποτε χρήστη του ιστότοπου ή αλλού) για τη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων του, εμφάνιση, συγχρονισμό, ή την εκμετάλλευση της συμμετοχής με οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, από οποιαδήποτε και όλα τα μέσα, σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα για την ανωτέρω χρήση.

 

Θ. Λοιποί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Θ.1. Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπογράψουν όλα τα νόμιμα έγγραφα, με τη μορφή που απαιτείται από την Διοργανώτρια κατά την απόλυτη κρίση της, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα δικαιώματα κυκλοφορίας, μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων, παραίτησης από αυτά καθώς επίσης και τα δικαιώματα για τη διεκδίκηση κάθε μορφής αποζημίωσης έναντι τρίτων.

Θ.2.Β. Η Διοργανώτρια μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα που της έχουν εκχωρηθεί και που αναφέρονται στο παρόν, εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα, να χορηγήσει άδειες περαιτέρω εκμετάλλευσης και δικαιώματα και άδειες για άσκηση των δικαιωμάτων και μπορεί να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα η ίδια ή μέσω τρίτων.

Θ.3.Γ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν, όπως τους ζητηθεί, σε όλες τις δημόσιες δραστηριότητες, που αφορούν την διαμόρφωση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διενέργειας συνεντεύξεων, ηχογραφήσεων, φωτογραφήσεων, η χρήση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν παραπάνω προς την Διοργανώτρια.

 

Ι. Προστασία Ιδιωτικότητας και Προσωπικά Δεδομένα

Ι.1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Vodafone την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Ι.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Ι.3. Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Vodafone ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Ι.4. Μετά την ανακήρυξη των νικητών και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

Ι.5. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Vodafone ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο data.privacy.gr@vodafone.com.

 

Κ. Περιορισμός στην ευθύνη - Τελικοί όροι

Κ.1. H Διοργανώτρια οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους, καθώς και οι συνεργάτες της στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, δεν φέρουν ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες ή τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, ατυχήματος, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανόμενης και της αποθετικής ζημίας) ή τραυματισμού ή θανάτου ή απώλειας ή περιουσιακής ζημίας ή απαιτήσεων, παρά μόνο στο βαθμό που η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, και ειδικά για γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν:

 1. Σε σχέση με τον Διαγωνισμό.
 2. Ως συνέπεια, καθυστερημένης ή εσφαλμένως υποβληθείσας συμμετοχής ή αποστολής της συμμετοχής σε λάθος ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Εξαιτίας της (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης) μετάδοσης οποιουδήποτε προγράμματος που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό ή τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δήλωσης έγινε από οποιονδήποτε παρουσιαστή, μέλος προσωπικού, δημοσιογράφο, άλλο συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 1. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απολεσθείσα, καθυστερημένη, δυσανάγνωστη ή μη προσβάσιμη Συμμετοχή ή για την απώλεια δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής, φθοράς ή αποτυχίας αποθήκευσης της Συμμετοχής) ή καταστροφή εξαιτίας εσφαλμένης λειτουργίας ή δυσλειτουργίας των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του δικτύου επικοινωνίας.
 2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), για άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή ζημίας του υπολογιστή άλλα συναφή προβλήματα, που σχετίζονται με τον προσωπικό υπολογιστή του επισκέπτη / διαγωνιζόμενου).
 3. Οι παρόντες όροι διέπουν αποκλειστικά τον Διαγωνισμό και δεν ισχύουν άλλες προϋποθέσεις, όροι και εγγυήσεις.

Κ.2. Πλήρεις λεπτομέρειες για την εγγραφή και την εξέλιξη του Διαγωνισμού, τα διάφορα στάδιά του και διευκρινίσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα όπως και στα FAQs (Frequently Asked Questions, ήτοι Συχνές Ερωτήσεις) της Ιστοσελίδας. . https://www.vodafonecu.gr/cu-events/open-room-hub/

Κ.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη μορφή και τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά τον αριθμό των εγγραφών, τα χρονικά όρια και οποιαδήποτε απρόβλεπτα γεγονότα.

Κ.4. Οι όροι και συμφωνίες του παρόντος θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από το παρόν ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για την προβολή του Διαγωνισμού αρμόδια είναι η Διοργανώτρια.