Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, 15231, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Προσφορά Φεβρουαρίου» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον σύνδεσμο https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/diagonismoi/ του επίσημου διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας www.vodafone.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων του Διαγωνισμού, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Vodafone.

 

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

 

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 13η Μαρτίου 2023 και ώρα 00:01:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 3η Απριλίου 2023 και ώρα 23:59:59 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 3η Απριλίου 2023 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Τυχόν συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά την διάρκεια του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Vodafone. Γ.

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν επιλεγμένοι, νέοι ενεργοί συνδρομητές καρτοκινητής της Vodafone, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αγοράσει νέα κάρτα sim κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού είτε από κατάστημα είτε από εξωτερικό πωλητή. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εταιριών του ομίλου «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (στο εξής για συντομία, VODAFONE) και «360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και οι συγγενείς τους α' βαθμού, β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 1. Κάθε συνδρομητής μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό αγοράζοντας μια κάρτα sim από κάποιο φυσικό σημείο πώλησης που ορίζεται παραπάνω στο διάστημα που είναι εν ενεργεία ο διαγωνισμός. Ως έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που έγινε μέσω της ενεργοποίησης του καρτοκινητού έως την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού που αναγράφεται παραπάνω. Με τη συμμετοχή του ο συνδρομητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις διαδικασίες του Διαγωνισμού.
 1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 2. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητή

 

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν 307 νικητές συνολικά εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Vodafone δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Vodafone μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

  

Ε. Δώρο Διαγωνισμού

 

 1. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι δύο (2) ΚΙΝ.ΤΗΛ.APPLE iP 14/5G/128GB/ΜΑΥΡΟ (εφεξής το «Δώρο»), διακόσιοι (200) πελάτες θα κερδίσουν unlimited data για 12 μήνες, εβδομήνα πέντε (75) powerbank και δέκα (30) ηχεία xiaomi.
 2. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Διευκρινίζεται ότι το Δώρο παρέχεται από την Vodafone «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλόλητας.
 3. H Vodafone δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το Δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αλλά και την υλοποίηση του ως άνω δώρου. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του Διαγωνισμού ή/και με το Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

3.Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του δώρου.

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητή - Παραλαβή δώρων

 

 1. Μετά την κλήρωση και εντός 2 εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.
 2. Αν η επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί δυνατή άμεσα (εντός 2 ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας), η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο εργάσιμων (2) ημερών, ήτοι έως τις 5 Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ., η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δέκα (10) επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 3. Ο νικητής θα ενημερωθεί για το Δώρο που κέρδισε και για τις περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή του, η οποία θα γίνει μέσω αποστολής στη διεύθυνση που θα μας δηλώσει στην κλήση επιβεβαίωσης. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται με τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 4. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλεισθεί σε περίπτωση που:
  1. για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  2. διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε λάβει την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
 1. η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
 2. κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
 3. για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή μετά από δύο (2) ημέρες από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
  1. η συμμετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 1. για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτεί τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

 

 1. Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ότι είναι ενήλικος. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του Δώρου..
 2. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στη Vodafone, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η Vodafone στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού, ηχητικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Vodafone στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της Vodafone κ.λ.π.
 4. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Vodafone, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

 

 

 

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η VODAFONE δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους συμμετέχοντες, το νικητή που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιοδήποτε τρίτον.

 

 

 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 

 1. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 2. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

 

 

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

 

 1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια Εταιρία την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ679/2016) στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 3. Όσον αφορά στον νικητή του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια Εταιρία ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση του νικητή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την εν γένει προβολή – παρουσίαση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.
 4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη των αναγκαίων στοιχείων για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας με τους συνδρομητές.
 5. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρίας ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο data.privacy.gr@vodafone.com.

 

 

Ι. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή. Ο νικητής ς, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψουν τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του VODAFONE «www.vodafone.gr».

 4.Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες.