Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Όροι & προϋποθέσεις Προωθητικής ενέργειας «Uni Activation Instagram – Game On ΔΩΡΟ 1GB 11/11»

 1. A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, διοργανώνει την παρακάτω Προωθητική ενέργεια με τίτλο «Uni Activation Instagram – Game On ΔΩΡΟ 1GB 11/11», με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr, καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό της Vodafone στο κοινωνικό δίκτυο Instagram στην παρακάτω διεύθυνση: «https://www.instagram.com/vodafonecu/». 
 1. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτής.  
 1. Μόνη η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στα κεφάλαια Ε και ΣΤ του παρόντος, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία. 

 

 1. ΔιάρκειαΠροωθητικής ενέργειας
 1. Η διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας ορίζεται από τις 11/11/2021 και ώρα 10:30 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 30/12/2021 και ώρα 23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος). 
 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας την 30η Δεκεμβρίου 2021 ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της Προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Vodafone. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση της λήξασας Προωθητικής ενέργειας, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων, είτε οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ενώ για την παραλαβή του Δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου. 
 1. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει την Προωθητική ενέργεια με κανένα τρόπο. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής ενέργειας, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Ο χρήστης θα πρέπει να ανεβάσει “story” κατά τα πρότυπα λειτουργίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο λογαριασμό του, φωτογραφίζοντας την οθόνη της κονσόλας arcade  στο οποίο θα κάνει αναφορά («mention») του λογαριασμού «@VodafoneCU». Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, θα πρέπει το προφίλ του συμμετέχοντα να είναι Δημόσιο (Public), στη χρονική διάρκεια από τις 11/11/2021 και ώρα 10:30 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 30/12/2021 και ώρα 23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος). 
 1. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Προωθητικής ενέργειας ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο της Προωθητικής ενέργειας να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.  

 

Δ. Δώρo Προωθητικής ενέργειας 

 1. Το Δώρο της Προωθητικής ενέργειας είναι ένα GB (1) data για δεκαπέντε (15) ημέρες, που ενεργοποιείται από την στιγμή καταβολής των MB, για όσους έχουν αναδειχθεί ως νικητές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προωθητικής ενέργειας και με την παραπάνω διαδικασία (εφεξής το «Δώρο»). 
 1. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Vodafone δεν αναλαμβάνει ουδεμία άλλη υποχρέωση, πλην της παραχώρησης της δυνατότητας χρήσης του Δώρου. Συνακόλουθα, το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Προωθητικής ενέργειας. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια.  
 1. Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης αποδοχής ή ακύρωσης του Δώρου. 

 

Ε. Ανάδειξη Νικητών 

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στην Προωθητική ενέργεια, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν νικητές όλοι οι χρήστες εκ των συμμετεχόντων.  

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων 

 1. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Instagram προσωπικού μηνύματος εντός 48 ωρών από τη στιγμή ανάρτησης του Instagram «story» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Κατά την επικοινωνία θα ζητείται από τον κάθε νικητή να απαντήσει στο προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό του Vodafone CU στο Instagram εντός 48 ωρών, από τη στιγμή απάντησης του Vodafone CU στο «mention» που θα έχει κάνει ο χρήστης. 
 1. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με τους νικητές, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. 
 1. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την πίστωση των δεδομένων που θα δοθούν στον κάθε νικητή 
 1. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Vodafone CU https://www.vodafonecu.gr/eksipiretisi-pelatwn/diagonismoi/ και θα διατηρηθούν για 1 μήνα στη παραπάνω σελίδα. 
 1. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της πίστωσης των δεδομένων , μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: 
 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 
 • σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε λάβει την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα 
 • σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος 
 • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές 
 • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Vodafone ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου 
 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτεί τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου. 
 1. Κατά την αποδοχή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του Δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας των γονέων ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης, κατά τα ορισθέντα στον όρο Γ.1. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο νικητής βεβαιώνει με την αποδοχή του Δώρου την ύπαρξη σχετικής συναίνεσης. 
 1. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παραχώρησης χρήσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια. 
 1. Με την υποβολή της συμμετοχής του στην Προωθητική ενέργεια έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στη Vodafone, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η Vodafone στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής ενέργειας, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως TikTok, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Vodafone στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης της Προωθητικής ενέργειας και κάθε σχετικού με την παρουσίαση της Προωθητικής ενέργειας γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της Vodafone κ.λ.π. 
 1. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στην Προωθητική ενέργεια, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Vodafone, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας της Προωθητικής ενέργειας , σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). 

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων 

Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια , χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Vodafone δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω διαδικασία. 

 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone 

 1. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Προωθητικής ενέργειας. 
 1. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Δώρου της Προωθητικής ενέργειας ή/και την Προωθητική ενέργεια 

 

Θ. Λήξη Προωθητικής ενέργειας 

Μετά τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα 

 1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στην Προωθητική ενέργειας παρέχει στη Vodafone την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Προωθητικής ενέργειας . 
 1. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού της Προωθητικής ενέργειας . 
 1. Όσον αφορά τους νικητές, η Vodafone ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προωθητικής ενέργειας , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. 
 1. Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας , οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων της Προωθητικής ενέργειας , που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται. 
 1. Για τυχόν άσκηση από το νικητή της Προωθητικής ενέργειας ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Vodafone ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο data.privacy.gr@vodafone.com. 

 

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο 

 1. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης και του αποτελέσματος της κλήρωσης. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβουν/αποδεχτούν το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων  Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με την ως άνω Προωθητική ενέργεια, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 
 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής της Προωθητικής ενέργειας έχουν καταχωρηθεί στο site του VODAFONE CU «www.vodafonecu.gr». 

Για πληροφορίες σχετικά με την Προωθητική ενέργεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες