Προστασία Ιδιωτικότητας και Προσωπικά Δεδομένα

Εισαγωγή 
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», με έδρα επί της οδού Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 (εφεξής καλούμενη ως «Vodafone»), έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό νομοθετικό πλαίσιο.  
Με την παρούσα δήλωση προστασίας της Ιδιωτικότητας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την διεξαγωγή του διαγωνισμού «Foititosupport Vol.2 x CU AROUND  –  5 Δωροεπιταγές των €50 από EFOOD».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα  www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: data.privacy.gr@vodafone.com 


Προσωπικά δεδομένα, σκοπός συλλογής και χρήση προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό της εταιρείας μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και συμμετοχή σας σε αυτόν.

Η Vodafone θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της ορθής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, της ενημέρωσής σας σχετικά με το διαγωνισμό και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, καθώς και της πραγματοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Όρους του Διαγωνισμού. 
Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι για παράδειγμα: 

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας όπως όνομα, επίθετο, σταθερό τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Διατήρηση και αποδέκτες/διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Vodafone θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του διαγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2022, για ανάδειξη των νικητών και παράδοση των δώρων, εκτός και αν υπάρχει ειδική νομική υποχρέωση ή σχετικό δικαίωμά μας που προκύπτει εκ του νόμου, ή αν μας έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

Η Vodafone δύναται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας μόνο σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενούς της ή/και εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς της υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης και προώθησης του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Vodafone δεν θα μοιραστεί και δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία έχει συλλεχθεί, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτό ή απαιτείται ρητά από το νόμο.

 

Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας, και σεβόμαστε τις επιλογές σας. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει την Vodafone.


Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο data.privacy.gr@vodafone.com.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους μπορείτε να βρειτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς.


Δικαίωμα διόρθωσης 

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο.

 

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή για την υπεράσπισή μας έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.


Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σας αφορούν.

   
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των  προσωπικών σου δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).