Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Όροι & προϋποθέσεις CU Video & Music Pass

Οι παρόντες όροι συνοδεύουν την αίτηση του συνδρομητή Καρτοκινητής που επιθυμεί να κάνει χρήση του «CU Video & Music Pass». Το πακέτο «CU Video & Music Pass» (εφεξής «πακέτο») είναι διαθέσιμο για όλους τους συνδρομητές VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (εφεξής «VODAFONE»).

Η χρήση του πακέτου προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή των Όρων παροχής προπληρωμένων ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών αντίστοιχα.

Περιγραφή του πακέτου

  • Το πακέτο παρέχει από την ενεργοποίηση του, 5GB δεδομένων για τη χρήση, μέσω της σύνδεσης του συνδρομητή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE, σε υπηρεσίες/εφαρμογές που κατά βάση λειτουργούν ως μέσα συνεχούς ροής βίντεο και μουσικής. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες/εφαρμογές που έχουν ενταχθεί στο πακέτο είναι: το Youtube, το Netflix, το Dailymotion, το Amazon Video, το Vimeo, το Napster, το Spotify και το Deezer.

Περιγραφή χρήσης

Για τη χρήση του πακέτου απαιτείται η ρύθμιση της συσκευής για πρόσβαση στο Ιnternet. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν έχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για πρόσβαση στο Internet από το κινητό του, μπορεί να καλέσει δωρεάν ή να στείλει κενό μήνυμα στο 1392 και θα λάβει τις ρυθμίσεις στη συσκευή του.

Η χρήση του πακέτου δεν ισχύει όταν η κίνηση πραγματοποιείται μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου -Virtual Private Network («VPN»).

Το πακέτο δεν ισχύει για χρήση από κάρτα SIM Δεδομένων Vodafone Mobile Broadband ή για χρήση μέσα από την υπηρεσία της VODAFONE Internet 4 Sharing από άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως Tablet ή laptop.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Το κόστος ενεργοποίησης του πακέτου και το βήμα χρέωσης ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο της VODAFONE.

Για συνδρομητές Καρτοκινητής, η διάρκεια χρήσης του πακέτου είναι τριάντα (30) ημέρες από την ενεργοποίησή του. Αν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών, τυχόν υπολειπόμενα ΜΒ μεταφέρονται και ως ημερομηνία λήξης του πακέτου ορίζεται 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.

Η χρήση Ιnternet που πραγματοποιείται προς εξωτερικούς συνδέσμους από τις Video υπηρεσίες/εφαρμογές του πακέτου δεν περιλαμβάνεται στις δωρεάν παροχές του και χρεώνεται ως γενική χρήση Internet βάσει των όρων του προγράμματός χρήσης του συνδρομητή ή τυχόν άλλου ενεργοποιημένου πακέτου Ιnternet βάσει του ισχύοντα Tιμοκαταλόγου της VODAFONE, χωρίς να προηγείται ενημέρωσή του. Ως εκ τούτου, οι συνδρομητές Καρτοκινητής οφείλουν να μεριμνούν για την ύπαρξη διαθέσιμου υπολοίπου αριθμού ΜΒ για γενική χρήση Internet, μέσω οποιουδήποτε πακέτου/υπηρεσίας που είναι εμπορικά διαθέσιμη και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος τους για την κατανάλωση πέραν των ενσωματωμένων παροχών, προκειμένου να επιτυγχάνεται χωρίς περιορισμούς στο σύνολό της η χρήση των υπηρεσιών/εφαρμογών του πακέτου.

Το πακέτο είναι συμβατό με όλα τα πακέτα χρήσης και πακέτα Bonus. Για τη χρήση δεδομένων πέραν της λίστας των Video & Music υπηρεσιών/εφαρμογών του πακέτου ή των εξωτερικών συνδέσμων αυτών, προτεραιότητα έχουν τα διαθέσιμα ΜΒ από άλλα πακέτα ή bonus με την συντομότερη ημερομηνία λήξης.

H χρήση των ενσωματωμένων ΜΒ του πακέτου «CU Video & Music Pass» κατά την περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δωρεάν για όλους τους συνδρομητές VODAFONE.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«Ισχύουν οι διατάξεις των Γενικών Όρων και προϋποθέσεων χρήσης Συμβολαίου ή Καρτοκινητής αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της και ειδικότερα για το σκοπό της χρέωσης των Υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Η VODAFONE χρησιμοποιεί τεχνολογία εις βάθος ελέγχου δέσμης δεδομένων, ώστε τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα που εξυπηρετούν την πρόσβαση του Συνδρομητή στο Διαδίκτυο να μπορούν να αναγνωρίσουν, με βάση ένα σύνολο κανόνων που κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη TCP/UDP θύρα, αποκλειστικά και μόνο την επικεφαλίδα HTTP, το πρότυπο της κίνησης (traffic pattern), τη διεύθυνση ΙΡ και την περιήγησή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κίνησης δεδομένων (όπως ενδεικτικά είναι η κατηγορία πλοήγησης σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, η κατηγορία ροής βίντεο, και άλλες συναφείς ή παρόμοιες κατηγορίες).

H VODAFONE δεν θα συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει καμία άλλη πληροφορία και προσωπικά δεδομένα σας για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν των όσων προβλέπουν οι παρόντες όροι και το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.»

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους ο συνδρομητής δύναται να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13830 (χρέωση κλήσης βάσει Τιμοκαταλόγου του προγράμματος χρήσης του συνδρομητή).

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το πακέτο παρέχεται «ως έχει» και στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση, και κάθε άλλος όρος που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων.

Η VODAFONE δεν εγγυάται ότι η χρήση του πακέτου θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα, αδιάλειπτη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ούτε ότι θα παρέχει προστασία έναντι κάθε πιθανής απειλής ή άλλων σφαλμάτων που αφορούν τους παρόχους Video υπηρεσιών/εφαρμογών.

Για το λόγο αυτό, η VODAFONE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει το πακέτο για αιτία που βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου της, όπως για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε παρέκκλιση του παρόχου Video υπηρεσιών/εφαρμογών από τις συμφωνημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της εμπορικής διάθεσης του πακέτου ή/και της μετατροπής των παρόντων όρων καθώς και των χρεώσεων ανά πάσα στιγμή κατόπιν ενημέρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών.