Είσοδος στο My CU

Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, βάλε τα στοιχεία σου και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα CU νέα, πριν από τους άλλους!

Νέος χρήστης;
Κάνε Εγγραφή

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και χρήσης της υπηρεσίας Under 24

1. Γενικά

Οι παρόντες όροι συνοδεύουν την εγγραφή στην υπηρεσία <24 (στο εξής η «Υπηρεσία») της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και αποτελούν τις προϋποθέσεις χρήσης των ειδικών προσφορών και προνομίων που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη επί του παρόντος μόνο στους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας Vodafone και συγκεκριμένα μόνο στους συνδρομητές Vodafone CU που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Οι παρόντες όροι ισχύουν επιπροσθέτως των Όρων Παροχής Προπληρωμένων Ηλεκτρονικών Κινητών Υπηρεσιών καθώς και των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας Vodafone CU που είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα www.VodafoneCU.gr. Επίσης, με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους.2. Εγγραφή στην Υπηρεσία – Δημιουργία και Διαχείριση του λογαριασμού σας


Η εγγραφή στην υπηρεσία είναι δυνατή με τους παρακάτω τρόπους:

2.1. Μέσω του www.VodafoneCU.gr

Ο συνδρομητής μπορεί μέσω της ιστοσελίδας και εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στην εμπορική σελίδα της συγκεκριμένης υπηρεσίας:


2.2 Μέσω των καταστημάτων Vodafone


3. Κόστος της Υπηρεσίας

3.1.H Υπηρεσία καθώς και η εγγραφή σ’ αυτή παρέχεται από την VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα χρέωσης ξεκινάει από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο των παρόντων όρων, και παραμένει μηδενική έως την ενεργοποίηση/αγορά των προσφορών και πακέτων που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας.

3.2.H VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την τιμή πώλησης των πακέτων ομιλίας και δεδομένων που προσφέρονται στην Υπηρεσία καθώς και να επιβάλει ή/και τροποποιεί χρέωση για την πρόσβαση και την χρήση των προσφορών και των πακέτων που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας.

3.3.Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή κάθε είδους χρεώσεων που απορρέουν ή σχετίζονται, έστω κι εμμέσως, με την χρήση της Υπηρεσίας και την αγορά τυχόν πακέτων και προσφορών.


4. Προϋποθέσεις εγγραφής και ενεργοποίησης της Υπηρεσίας

4.1.Επιλεξιμότητα και εγγραφή

5. Διαγραφή από την Υπηρεσία

5.1.Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής από την συγκεκριμένη Υπηρεσία . Για τη διαγραφή απαιτείται επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών στο 13830.

5.2. Με την διαγραφή σας από την Υπηρεσία αυτομάτως θα σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στις ειδικές προσφορές και προνομιακά πακέτα. Επιπλέον τυχόν οφειλές σας προς την VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. θα καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, και

5.3. Ούτε η VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. ούτε εσείς θα έχετε εκατέρωθεν υποχρεώσεις απορρέουσες από τους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν αυτό προβλέπεται ειδικά.

5.4. Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε κάποιον λογαριασμό κατά λάθος ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τη Vodafone στο 13830. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διεξάγει η Vodafone, θα αφαιρεθείτε από τον εν λόγω λογαριασμό.

Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους ο χρήστης διαγράφεται αυτόματα από την υπηρεσία


6. Περιορισμένη εγγύηση διαθεσιμότητας και καταλληλότητας της Υπηρεσίας

6.1 Η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στη χρήση και διαθεσιμότητα κατάλληλων συνδέσεων δικτύου καθώς και λογισμικού που παρέχεται από τρίτα μέρη.

6.2 Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και αποκλείουμε κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση, και κάθε άλλο όρο που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων σχετικά με τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων και την καταλληλότητα της εκ μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας και του σχετιζόμενου λογισμικού για συγκεκριμένο σκοπό.


7.Οι ευθύνες μας απέναντί σας

7.1 Κάθε απόφαση, την οποία η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ μπορεί να λάβει κατά τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, λαμβάνεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ δεν απαιτείται να παράσχει κανενός είδους αιτιολογία ή εξήγηση σε σχέση με την απόφασή της. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης, κάθε αιτιολογία ή εξήγηση, που παρέχει η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ θα πρέπει να θεωρείται ως πληροφοριακού και μόνο χαρακτήρα, δεν θα δεσμεύει την VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και δεν θα προκαταλαμβάνει σε καμιά απολύτως περίπτωση μελλοντικές αποφάσεις της.

7.2 Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. δεν θα ευθύνεται απέναντί σας για κανενός είδους ζημιά, έξοδα, αποζημίωση, απαιτήσεις, διεκδικήσεις κλπ οιασδήποτε μορφής και φύσης, απορρέουσας από την Υπηρεσία και ιδιαίτερα,

7.3 Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς αποζημίωση απέναντί σας, σε περίπτωση:

7.4 Σε κάθε περίπτωση VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. δεν θα θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης στην περίπτωση οιασδήποτε καθυστέρησης, αστοχίας κι αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (περιλαμβανομένης της υποχρέωσης διαθεσιμότητας, λειτουργίας και προσφορότητας των πακέτων και λοιπών προσφορών), αν η εν λόγω καθυστέρηση, αστοχία και αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οφείλεται σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

7.5 Οι παρόντες όροι δεν επηρεάζουν τυχόν δικαιώματα που διαθέτετε κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθεσίας και τα οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε με σχετική συμφωνία μαζί σας.


8.Διακοπή ή αναστολή παροχής της Υπηρεσίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την ισχύ των παρόντων όρων της παρούσας Συμφωνίας και το δικαίωμά σας προς χρήση της Υπηρεσίας αν πράξετε ή επιχειρήσετε τα εξής:


9. Απαγόρευση εκχώρησης / μεταβίβασης τους δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτής

Δεν έχετε δικαίωμα να ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, παραχωρήσετε άδεια εκμετάλλευσης, δανείσετε ή εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας προς χρήση της Υπηρεσίας σε άλλο πρόσωπο ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά την Υπηρεσία.


10. Προσωπικά δεδομένα

10.1 Η VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. δικαιούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή σε εσάς της Υπηρεσίας (περιλαμβανομένης της εγγραφής) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης.

10.2 Συγκεκριμένα, για να σας παρασχεθεί η Υπηρεσία, η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ χρησιμοποιεί τεχνολογία εις βάθος ελέγχου δέσμης δεδομένων ώστε τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα που εξυπηρετούν την πρόσβαση συνδρομητών στο διαδίκτυο να μπορούν να δημιουργούν αντίστοιχα αρχεία χρέωσης που εμπεριέχουν στοιχεία κίνησης του συνδρομητή που αντιστοιχούν στα πακέτα και προσφορές της Υπηρεσίας.

10.3 Για τις ανάγκες παροχής της Υπηρεσίας, παράλληλα με στοιχεία κίνησης που αφορούν τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης, την ημέρα και ώρα σύνδεσης, την ΙΡ διεύθυνση, το ΑΡΝ, τον όγκο δεδομένων της συνολικής κίνησης του συνδρομητή και λοιπά δεδομένα, θα καταγράφεται ο καταμερισμός όγκου δεδομένων για επιμέρους κατηγορίες δεδομένων που πραγματοποίησε ο συνδρομητής. Ενδεικτικές κατηγορίες δεδομένων είναι η κατηγορία πλοήγησης σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, η κατηγορία ροής βίντεο, και άλλες συναφείς ή παρόμοιες κατηγορίες.

10.4 Η VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προκειμένου:


11. Μεταβολή των παρόντων όρων ή της Υπηρεσίας

Κάθε αναφορά σε οιονδήποτε Όρο θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε όρο των παρόντων Όρων Χρήσης, εκτός αν ρητώς ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Η Vodafone έχει δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που οι μεταβολές ενδέχεται να είναι δυσμενείς για εσάς, θα σας παρέχουμε προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.


12. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την Υπηρεσία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση ή καλέστε τη Vodafone στο 13830.


13. Συνολική Συμφωνία

Το παρόν αποτελεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σχετικά με την Υπηρεσία. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την αγορά ή συντήρηση της συσκευής σας ή τη χρήση κάρτας SIM.
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης των επιμέρους πακέτων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας.


14. Ποιοι είμαστε:

Η εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000, ΑΦΜ 094349850, Τζαβέλλα 1-3, 152-31, Χαλάνδρι Αττικής

COOKIES POLICY

Για να σου εξασφαλίσουμε κορυφαία εμπειρία, στο vodafonecu.gr χρησιμοποιούμε cookies! Πάτησε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσεις ή επίλεξε «Περισσότερες πληροφορίες» για να ενημερωθείς για τη χρήση cookies από το site μας.

Αποδοχή Cookies
Περισσοτερες πληροφορίες
COOKIES POLICY

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σου στο vodafonecu.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

Τα χρησιμοποιούμε για να εξασφαλίζουμε σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σου. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί το site μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Αποδοχή Cookies