Διαγωνισμός για μοναδική εμπειρία έκπληξη για νέους ηλικίας 18-24

Όροι & προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας μέσω Διαγωνισμού με την ονομασία «Διαγωνισμός για συμμετοχή σε μοναδική εμπειρία - έκπληξη για νέους ηλικίας 18-24 ετών, κατοίκους Αττικής»

Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο “Διαγωνισμός για συμμετοχή σε μοναδική εμπειρία για νέους ηλικίας 18-24 ετών, κατοίκους Αττικής» (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Μόνη η συμμετοχή στο διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στα κεφάλαια Ε και ΣΤ του παρόντος και του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 16/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 31/12/2021 και ώρα 23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Vodafone. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

 Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το 24 έτος. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Νομού Αττικής, ηλικίας 18-24 ετών, στείλουν στο ειδικά διαμορφωμένο chatbot στο Facebook Messenger του Vodafone CU και απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεων που θα τους απευθυνθούν από το internet bot. Συγκεκριμένα θα τους ζητηθεί:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Έτος γέννησης
 • Ένα «selfie» βίντεο 15 δευτερολέπτων στο οποίο απεικονίζονται οι ίδιοι να μιλούν για τον εαυτό τους

Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να απαντήσουν πλήρως σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, παρέχοντας όλα τα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής, ακυρώνεται.

Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, μπαίνουν στη διαδικασία επιλογής των 50 επικρατέστερων, προκειμένου, εάν επιλεγούν, να λάβουν μέρος σε μια μοναδική εμπειρία που οργανώνει το Vodafone CU για περιορισμένο αριθμό τυχερών συνδρομητών του. 

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

 

Δώρo Διαγωνισμού

Ως Δώρο του Διαγωνισμού ορίζεται η συμμετοχή σε μοναδική εμπειρία που διοργανώνει το CU, 15 νικητών που θα επιλεγούν ύστερα από τον έλεγχο του βίντεο και τη διενέργεια συνέντευξης από την συνεργάτιδα στην ενέργεια εταιρεία με την επωνυμία Movielab Α.Ε στους 50 επικρατέστερους. Λεπτομέρειες για την μοναδική εμπειρία θα λάβουν οι νικητές αφού επιλεγούν και έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα προταθεί η συμμετοχή σε αναπληρωματικούς νικητές.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Vodafone δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω Δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του Δώρου.

 

Ανάδειξη Νικητών

Η επιλογή των νικητών θα γίνει με κριτήρια που θα θέσει η συνεργάτιδα εταιρεία με την επωνυμία Movielab Α.Ε. και με απόλυτο σκοπό την ασφάλεια και την βέλτιστη εμπειρία των συμμετεχόντων.

Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα ολοκληρωθεί στις 20/12/2021 και ώρα 10:30 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος)

 

Ενημέρωση Νικητών

Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω τηλεφώνου από την εταιρεία Movielab Α.Ε

Αν κάποιος από τους νικητές δεν επικοινωνήσει άμεσα (εντός 10 ωρών από την κλήση που θα λάβει από την Movielab Α.Ε) με τον τρόπο που ανωτέρω ορίζεται, η Movielab Α.Ε θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά τη σειρά επιλογής. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δέκα (10) ωρών, η Movielab Α.Ε. θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά επιλογής κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δύο (2) επιλαχόντες, τότε η Movielab Α.Ε θα επικοινωνήσει με τον τρίτο επιλαχόντα κατά σειρά επιλογής, κ.ο.κ.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του και θα του αποστέλλεται σύμβαση αποδοχής συμμετοχής στη μοναδική εμπειρία που διοργανώνει το Vodafone CU. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι μεταξύ του νικητή και της εταιρείας Movielab Α.Ε

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις
 • σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη ή υπερβαίνει τα 24 έτη ή δεν είναι κάτοικος του Νομού Αττικής
 • σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος
 • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές
 • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Vodafone ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου
 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σύμβαση με την εταιρεία Movielab Α.Ε

Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στη Vodafone, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η Vodafone στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Instagram, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Vodafone στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της Vodafone κ.λ.π.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

 

Τροποποίηση Όρων – Δώρου

Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Vodafone δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς νικητές

 

Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Δώρου του Διαγωνισμού ή/και τον Διαγωνισμό.

Επίσης, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το Δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του VODAFONE CU «www.vodafonecu.gr»

 

 

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όσον αφορά τον Διαγωνισμό επιλογής συμμετεχόντων σε μοναδική εμπειρία που οργανώνει το Vodafone CU για 20 συνδρομητές του ηλικίας 18-24 ετών.

 

Δήλωση Ιδιωτικότητας

 

Η παρούσα δήλωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων λάβουν μέρος στο διαγωνισμό με την ονομασία “Διαγωνισμός για μια μοναδική εμπειρία έκπληξη για νέους ηλικίας 18-25 ετών, κατοίκους Αττικής ” (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Ποιοι είμαστε

 

Είμαστε η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ η οποία εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 (εφεξής “Vodafone”).

 

Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας:

 • ως «εμείς» ή «εμάς» νοείται η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 • ως «τρίτοι», «τρίτα μέρη» και «τρίτα πρόσωπα» νοείται οποιοσδήποτε εκτός από εμάς και τονσυμμετέχοντα .

 

 

Πώς να επικοινωνήσεις μαζί μας

 

Η γνώμη σου έχει σημασία για εμάς. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σου σχετικά με την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.privacy.gr@vodafone.com.

 

 

Προσωπικά δεδομένα  που συλλέγουμε

 

Σε περίπτωση που επιθυμείς να συμμετάσχεις στο Διαγωνισμό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σου δεδομένα :

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως: ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (video) διάρκειας 15 δευτερολέπτων, στο οποίο θα απεικονίζεστε
 • Αριθμό κινητού τηλεφώνου..

 

.   

 

 

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

 • Στη συνεργαζόμενη εταιρία ΜOVIELAB Α.Ε, η οποία θα επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλεχθούν 15 άτομα για την συμμετοχή τους στην νέα καμπάνια του CU ή για λόγους τεχνικής υποστήριξης.
 • Καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

 

 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούνται τα δεδομένα σας

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ ο Διαγωνισμός καθώς και για ένα χρόνο μετά τη λήξη αυτού που ορίζεται στις 31/12/2021, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Διατηρώντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

 

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας και σεβόμαστε τις επιλογές σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει την Vodafone.

Τα δικαιώματά σου

 

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα ανάκλησης τυχόν συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας & Προσωπικών Δεδομένων τ στην ιστοσελίδα https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/ .

 

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.