Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 (εφεξής καλούμενη ως «Vodafone»), έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.vodafone.gr και vodafonecu.gr

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Εκτέλεση σύμβασης: Η Vodafone επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα (SMS), να περιηγείστε στο διαδίκτυο, και για να είμαστε εν γένει σε θέση να σας παρέχουμε συνδεσιμότητα. Αυτό μας επιτρέπει, επίσης, να εκδίδουμε τον λογαριασμό σας, με βάση τη χρήση σας και να διεξάγουμε πιστωτικούς ελέγχους, όταν υποβάλλετε σχετική αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα: Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής.

Συμμόρφωση με μια υποχρεωτική νομική υποχρέωση: Η Vodafone ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Vodafone συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Αγοράζετε (online, μέσω τηλεφώνου ή σε κάποιο κατάστημα) προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
 • Εγγράφεστε για την αγορά κάποιου προϊόντος ή για την παροχή προς εσάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης Σύνδεσης/Ενεργοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρίας μας.
 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».
 • Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε το δίκτυό μας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Vodafone.
 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Vodafone.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε πληροφορίες από άλλους, εταίρους και θυγατρικές εταιρίες μας.

Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της Vodafone, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.

 

Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Vodafone στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε, ή τις συνάγουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως για παράδειγμα η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς κάποιο τηλεφωνικό μας κέντρο, όποτε τούτο σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρέπεται, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
 • Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως:
  • Τους τηλεφωνικούς αριθμoύς που καλείτε ή στους οποίους στέλνετε μηνύματα (ή τους αριθμούς από τους οποίους λαμβάνετε μηνύματα ή κλήσεις).
  • Την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια – όγκο των κλήσεων και των μηνυμάτων που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου, καθώς και τη θέση σας (κατά προσέγγιση) ενόσω πραγματοποιούνταν η σχετική επικοινωνία.
  • Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα, για προβλήματα του δικτύου ή άλλα γεγονότα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες δικτύου.
  • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, και ως εκ τούτου τις σελίδες που επισκεφθήκατε.
  • Tην ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της πλοήγησής σας, καθώς και την τοποθεσία σας (κατά προσέγγιση) στη διάρκεια της πλοήγησης αυτής.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στη Vodafone πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να σας παρέχουμε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς, και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).
 • Να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε εσάς. Αυτή η επεξεργασία αφορά υπηρεσίες, οι οποίες δεν εντάσσονται στη μεταξύ μας συμφωνία, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο που βρίσκεστε, όταν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές (δεδομένα θέσης), αλλά και την επικοινωνία με μηνύματα σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Ο τρόπος χρήσης περιλαμβάνει τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα, τα δεδομένα θέσης και τις πληροφορίες πλοήγησης (σημειωτέον ότι δεν θα λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, εφόσον το επιλέξετε).
 • Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των λογαριασμών σας.
 • Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση του δικτύου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων εταιριών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας).
 • Να προστατεύουμε το δίκτυό μας και να διαχειριζόμαστε τον όγκο των κλήσεων, των μηνυμάτων και γενικότερα της χρήσης του δικτύου. Για παράδειγμα, προσδιορίζουμε περιόδους αυξημένης χρήσης, ώστε να ελέγχουμε και να διασφαλίζουμε ότι το δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τον όγκο στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
 • Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • Να αποτρέπουμε και να διαχειριζόμαστε την απάτη ή άλλα εγκλήματα, να εισπράττουμε χρέη και απαιτήσεις από τους οφειλέτες μας.
 • Να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτους (όπως αναφορές που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες μέσω των οποίων ταυτοποιείται ένα πρόσωπο). Για παράδειγμα ως μέρος του Vodafone Location Analytics .
 • Να παρέχουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Να διενεργούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που υποβάλετε αίτηση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να αξιολογούμε τη σχετική αίτηση.

  Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα θέσης που χρησιμοποιούμε αφορούν την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να αλλάζουν όσο μετακινήστε με το κινητό σας τηλέφωνο.

  Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα χρειαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του συμβολαίου σας (ως νομική υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή, ή αίτημα επίλυσης διαφοράς, ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Η Εταιρία μας, ή κάποιος από τους συνεργάτες μας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Vodafone, εκτός εάν έχετε απεγγραφεί από τις λίστες των προωθητικών ενεργειών. Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου στον φυλλομετρητή – browser) και άλλες τεχνικές. Μέσω των παραπάνω τεχνικών συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε persistent cookies (cookies που παραμένουν συνδεδεμένα με τον φυλλομετρητή σας (browser)) καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, θα βρείτε στην ενότητα "Πολιτική Cookies".

  Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση cookies που επιθυμείτε, ή να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser), ώστε να σας ενημερώνει κάθε φορά που μία ιστοσελίδα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει cookies.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

  Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας.

  Σε περίπτωση που η Εταιρία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς στον νέο οργανισμό.

  Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός της ΕΟΖ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη) υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι συνεργάτες ή προμηθευτές μας είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΖ, ή εφόσον εσείς χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες ενόσω επισκέπτεστε μία από αυτές τις χώρες.

  Ενδέχεται, τέλος, να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με συνεργαζόμενες εταιρίες, τις οποίες επιλέγουμε βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Vodafone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

 

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν. Ειδικά στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς, ώστε να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε (δικαίωμα εναντίωσης).

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως το e-mail, τα γραπτά μηνύματα, το τηλέφωνο, κ.λ.π.). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας (δικαίωμα περιορισμού).

Μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (δικαίωμα φορητότητας).

Μπορείτε να ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Είτε απευθυνόμενοι, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία, σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας μας με την υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου, ενώ σε περίπτωση εξουσιοδότησης θα συνοδεύεται από αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλων νόμιμων δημόσιων εγγράφων τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία σε κάθε περίπτωση.
 • Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας, ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail, την αίτηση  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.


Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική παραλαβή του αιτήματός σας.​
 
Διευκρινίζουμε ότι το αίτημα σας για πρόσβαση και ενημέρωση για τις εισερχόμενες κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί. Το αίτημά σας για πρόσβαση και ενημέρωση για τις εισερχόμενες κλήσεις σε αριθμό σταθερού τηλεφώνου σας μπορεί να ικανοποιηθεί υπό προϋποθέσεις και μόνο όσον αφορά στις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς απόκρυψη καλούσας γραμμής.


Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).