Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης για τη Δημιουργία Λογαριασμού στο vodafoneCU.gr

1) Η "CU - My Account" είναι διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία μπορεί να εγγραφεί ο συνδρομητής CU (στο εξής «Χρήστης Καρτοκινητής CU») και μέσω της οποίας πραγματοποιείται ηλεκτρονική διαχείριση και επεξεργασία των υπηρεσιών του δικτύου της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (στο εξής VODAFONE) από τον Χρήστη Καρτοκινητής CU. Μέσω της εφαρμογής CU - My Account ο Χρήστης Καρτοκινητής CU μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του στις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες και να ενταχθεί στις αντίστοιχες ευνοϊκές χρεώσεις που θα προσφέρονται βάσει αποφάσεων της Vodafone. Επίσης μπορεί να έχει πρόσβαση και σε κάθε άλλη υπηρεσία/ευχέρεια που μπορεί να αποφασίσει μελλοντικά η Vodafone.

2) Η εγγραφή στην υπηρεσία "My Account" γίνεται είτε μέσα από τον ιστότοπο www.vodafonecu.gr είτε μέσα από τον ιστότοπο www.vodafone.gr, με τον οποίο επικοινωνεί ή εφαρμογή CU - My Account. Για την εγγραφή στην εφαρμογή "CU - My Account" απαιτείται ο Χρήστης Καρτοκινητής CU να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης Vodafone CU, το e-mail του και το όνομα χρήστη (username) που επιθυμεί να χρησιμοποιεί σε κάθε χρήση της εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής η Vodafone αποστέλλει μέσω SMS στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης Vodafone CU του Χρήστη Καρτοκινητής CU, τον προσωπικό κωδικό χρήστη (password).

3) Ο χρήστης καρτοκινητής αναγνωρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του, στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της εφαρμογής "CU - My Account". Η VODAFONE ουδεμία ευθύνη υπέχει προς τον Χρήστη Καρτοκινητής CU ή / και οποιοδήποτε τρίτο, σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διεκδίκηση ή διένεξη, για πράξεις/ παραλείψεις του Χρήστη Καρτοκινητής CU, ή των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση όπως συγγένεια οποιουδήποτε βαθμού, πρόσκτησης ή αντιπροσώπευσης, οι οποίες πράξεις / παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, διαχείριση, χρήση κ.λ.π. από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στο παρόν πρόγραμμα ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Η VODAFONE κατά την ελεύθερη κρίση της, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για κακή χρήση της υπηρεσίας ή/και των δικαιωμάτων χρήσης των κωδικών του.

4) Ο χρήστης καρτοκινητής δηλώνει υπεύθυνα ότι θα σέβεται τις διατάξεις των ελληνικών νόμων και ειδικότερα αυτών περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δε θα προβαίνει σε καμία χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο των παρουσιαζόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων χρεώσεων.

5) H VODAFONE σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημιές κάθε είδους αναφορικά με την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ή τη χρήση της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής, ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της VODAFONE ούτε σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στοιχείων. Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει ή σταματήσει την υπηρεσία αυτή οποτεδήποτε κατά την κρίση της.

6) Mε στόχο την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, το Vodafone CU χρησιμοποιεί τα στοιχεία σου, εφόσον τα δηλώσεις στα πεδία του banner online παραγγελίας CU πακέτων σύνδεσης , στα οποία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση εταιρείες που συνεργάζονται με την Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. Τζαβέλλα 1-3 Χαλάνδρι, ΤΚ 152-31 για την διαφήμιση των προϊόντων/ υπηρεσιών της. Διατηρείς δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σου δεδομένα που τηρεί η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό, emails, τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλη επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Vodafone CU, εισάγετε το email σας στο πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας και επιλέξτε «Διαγραφή».

Όροι παροχής προπληρωμένων κινητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

1. ΟΡΙΣΜΟI
Άδεια: είναι το σύνολο των αδειών που κατέχει η VODAFONE για την παροχή των Υπηρεσιών βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τη Γενική Άδεια καθώς και τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου δικτύου κινητών επικοινωνιών και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 2ης και 3ης γενιάς.
Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας (MSISDN): αριθμός που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, έχει εκχωρηθεί στη VODAFONE από την ΕΕΤΤ ως μέρος αριθμοσειράς και τον οποίο εκχωρεί δευτερογενώς η VODAFONE στο Συνδρομητή, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών.
Εξοπλισμός: κάθε εξοπλισμός που είναι κατάλληλος για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και πληρεί τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.
Κάρτα Συνδρομητή (SIM): ειδικά κατασκευασμένη κάρτα, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της VODAFONE, περιέχει πληροφοριακά στοιχεία του Συνδρομητή και η οποία όταν τοποθετείται μέσα στον Εξοπλισμό, διαμέσου ειδικής εγκοπής, επιτρέπει την ενεργοποίηση της Σύνδεσης και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Οριστική Διακοπή - Αποσύνδεση: η οριστική απώλεια από το Συνδρομητή τόσο του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών όσο και του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας που του έχει εκχωρηθεί.
Προσωπικά Δεδομένα: τα δεδομένα που αφορούν το Συνδρομητή και επεξεργάζεται η VODAFONE για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής τους σχέσης ή για τη διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, ΑΦΜ, φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών, η γεωγραφική θέση του Εξοπλισμού, ο σειριακός αριθμός του Εξοπλισμού κ.λ.π.
Προσωρινή Διακοπή: η προσωρινή στέρηση του Συνδρομητή από το να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, χωρίς όμως να χάνει τον Αριθμό Κινητής Τηλεφωνίας που του έχει εκχωρηθεί, με δικαίωμα εκ νέου χρήσης των Υπηρεσιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Σύνδεση: η σύνδεση του Εξοπλισμού του Συνδρομητή με το Σύστημα καθώς και η ενεργοποίηση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής.
Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται το δικαίωμα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών σε συνέχεια αγοράς της Κάρτας Συνδρομητή.
Σύστημα: το σύστημα παροχής Υπηρεσιών για το οποίο υπεύθυνη είναι η VODAFONE, σύμφωνα με την Άδεια.
Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας: το τέλος που καταβάλλεται από το Συνδρομητή υπέρ του Δημοσίου βάσει της σχετικής νομοθεσίας και υπολογίζεται ως ποσοστό επί του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Τιμοκατάλογος: ο κατάλογος με τις χρεώσεις των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Συστήματος ή άλλων υπηρεσιών συνδεδεμένων με το Σύστημα, όπως θα εκδίδεται από καιρού εις καιρόν από τη VODAFONE και διαμορφώνεται σύμφωνα με το δικαίωμα της VODAFONE να καθορίζει, επιβάλλει και να μεταβάλλει τις χρεώσεις για όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Συστήματος.
Υπηρεσίες: οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν διπλής κατεύθυνσης ηχητική επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις συστάσεις για τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Κινητών Τηλεπικοινωνιών (GSM), που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών (ΕΤSI). Επίσης είναι οι δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών που παρέχονται εν όλω ή εν μέρει μέσω ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς (UMTS, HSDPA), όπως αυτές οι υπηρεσίες προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συστάσεις ΙΜΤ 2000 που εκδίδονται από το ETSI ή τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), η πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα αποφασίσει η VODAFONE να προσφέρει, όπως αυτές αναλυτικά θα περιγράφονται στον Τιμοκατάλογο ή/και σε επεξηγηματικό φυλλάδιο με οδηγίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών από το Συνδρομητή.
Υπηρεσίες Περιαγωγής (Roaming): υπηρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα στους Συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυα κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, άλλα από αυτό στο οποίο είναι Συνδρομητές. Κατά τη διάρκεια Περιαγωγής, δεν ισχύουν οι εκάστοτε δωρεάν παροχές ή προνομιακές τιμές του προγράμματος όπως για παράδειγμα λεπτά κλήσεων ηχητικής επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα ή όγκος δεδομένων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της εκάστοτε προσφοράς ή προγράμματος. Οι δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια Περιαγωγής διαφέρουν αναλόγως του δικτύου στο οποίο πραγματοποιείται η Περιαγωγή. Ο Συνδρομητής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών σε κάθε δίκτυο της χώρας στην οποία ενδιαφέρεται να ταξιδέψει, στην ιστοσελίδα της VODAFONE, στο δίκτυο καταστημάτων ή στην Εξυπηρέτηση Πελατών.
Φορέας: είναι το κάθε τρίτο πρόσωπο, οργανισμός ή Αρχή που εμπλέκεται στην υλοποίηση ή/και ενεργοποίηση της φορητότητας Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας ή και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς να ταυτίζεται απαραίτητα με το Συνδρομητή.
VODAFONE: η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ (πρώην ΠΑΝΑΦOΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ), με έδρα Τζαβέλλα 1-3, 15231 Χαλάνδρι, η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το διακριτικό σήμα VODAFONE. Ο διαδικτυακός τόπος της VODAFONE είναι: www.vodafone.gr

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η VODAFONE ενημερώνει το Συνδρομητή, για τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα τους προσδιορίζει η VODAFONE, τη διάρκεια ισχύος, τους κανόνες χρήσης της Κάρτας Συνδρομητή, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά του Συστήματος και την ποιότητα των Υπηρεσιών.
2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς τη VODAFONE τα οποία αφορούν προσωπικά του στοιχεία ή και στοιχεία του τυχόν διαφορετικού Χρήστη ή Χρηστών τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή και απευθύνονται σε τρίτους Φορείς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η Σύνδεση και η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών.
3. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων του καθώς και των στοιχείων του τυχόν Χρήστη ή Χρηστών που υποβάλλει στη VODAFONE κατά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών καθώς και οποτεδήποτε αργότερα, σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων.
4. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η VODAFONE συνδέει, διατηρεί τη σύνδεση της Κάρτας Συνδρομητή και του Εξοπλισμού με το Σύστημα και γενικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις Υπηρεσίες της στο Συνδρομητή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύνδεσης.
5. Η VODAFONE ενημερώνει το Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης. Σε περίπτωση όπου η ενεργοποίηση εξαρτάται από την ολοκλήρωση ενεργειών τρίτου Φορέα, η VODAFONE δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στον Φορέα και δεν θα ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του Φορέα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Ιδίως σε περίπτωση που ο Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας μεταφέρεται με φορητότητα από άλλον Φορέα, η Σύνδεση άρχεται και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας. Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορητότητας ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Με την επιφύλαξη των όρων 2.2, 2.3 και 2.6, η VODAFONE θα ολοκληρώνει την αρχική Σύνδεση του Συνδρομητή με το Σύστημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο συνήθως θα αντιστοιχεί σε μια (1) εργάσιμη ημέρα ενώ δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.
7. Ο Συνδρομητής, κατόπιν της υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων του όρου 2.2 και της ολοκλήρωσης της Σύνδεσης, θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες που παρέχει η VODAFONE μέσω του Συστήματος, του Εξοπλισμού και της Κάρτας Συνδρομητή.
8. Η VODAFONE υποχρεούται να δέχεται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και να εξετάζει άμεσα τις αιτιάσεις και τα παράπονα των Συνδρομητών και να επιλύει τα τυχόν προβλήματα ή διαφορές τους σχετικά με την αίτηση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των Υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποιήσεως του Συνδρομητή. Η VODAFONE υποχρεούται να τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων και αιτημάτων των Συνδρομητών, στο οποίο θα εμφαίνεται και η επίλυσή τους καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε γι’ αυτό, για χρονικό διάστημα που εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
9. Η VODAFONE λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του Συστήματος καθώς και το επίπεδο ποιότητας Υπηρεσιών όπως εκάστοτε καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, της ΑΔΑΕ ή από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων καθώς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που προβλέπουν αυστηρότερες πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα Υπηρεσιών.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Όλοι οι νόμοι σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφαρμόζονται στον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών μέσω του Εξοπλισμού.
2. Επιπλέον ο Συνδρομητής υποχρεούται:
- να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς,
- να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της VODAFONE που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, τον Εξοπλισμό και άλλα παρόμοια θέματα,
- να παρέχει στη VODAFONE όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του ζητά,
- να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών του δεδομένων και του απόρρητου των επικοινωνιών του,
- να ενημερώνει άμεσα τη VODAFONE αν υποπέσει στη αντίληψη του οποιοδήποτε κενό ασφάλειας του Συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα ή το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου ή άλλων χρηστών,
- να μην επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τυχόν κενά ασφάλειας του Συστήματος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων,
- να χρησιμοποιεί μόνο τον εγκεκριμένο Εξοπλισμό για το Σύστημα. Oι συσκευές που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής πρέπει να φέρουν το σύμβολο CE. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα χρήσης Εξοπλισμού της ελεύθερης επιλογής του εφόσον είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη Σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στην περίπτωση αυτή όμως η VODAFONE ουδεμία ευθύνη υπέχει για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των Υπηρεσιών της και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του Εξοπλισμού αυτού.
3. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών τις οποίες χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής όπως και η χρησιμοποίηση Εξοπλισμού ο οποίος είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της VODAFONE.
4. Ο Συνδρομητής με την αγορά του Εξοπλισμού λαμβάνει γνώση και αποδέχεται τις εργοστασιακές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την προσωπική του ενημέρωση αναφορικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού, για ενδεχόμενες αλλαγές που τυχόν επιφέρει στις ρυθμίσεις και το λογισμικό του Εξοπλισμού καθώς και για τυχόν συνεπαγόμενες χρεώσεις ή αλλαγή συμπεριφοράς αυτού. Η VODAFONE δεν ευθύνεται για χρήση ή προβλήματα που προέρχονται από τη λειτουργία επικίνδυνου λογισμικού που μπορεί να έχει εγκατασταθεί στη συσκευή του Συνδρομητή με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Σε περίπτωση παραδόσεως ελαττωματικής Κάρτας Συνδρομητή ή Εξοπλισμού, η VODAFONE ευθύνεται μόνο για την επισκευή ή αντικατάστασή τους εκτός εάν τα ελαττώματα αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για κάθε πλημμελή ή αντισυμβατική χρησιμοποίηση της Κάρτας Συνδρομητή ή του Εξοπλισμού, για απώλεια, κλοπή, μερική ή ολική καταστροφή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τη VODAFONE για κάθε τυχόν ζημία.
6. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη VODAFONE. Η VODAFONE, ανάλογα με την περίπτωση, αντικαθιστά ή επισκευάζει τον Εξοπλισμό ή την Κάρτα Συνδρομητή και συνδέει εκ νέου το Συνδρομητή με το Σύστημα, χρεώνοντας το Συνδρομητή σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο.
7. Με την παράδοση της Κάρτας Συνδρομητή, ο Συνδρομητής αποκτά δικαίωμα χρήσεως της Κάρτας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ουδεμία άλλη χρήση της Κάρτας Συνδρομητή επιτρέπεται.
8. Η ανακοίνωση του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας στο Συνδρομητή δε συνεπάγεται μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος επί αυτού, εκτός από όσα ρητά συμφωνούνται στους παρόντες όρους και προβλέπονται από το νόμο. Ο Συνδρομητής αποκτά αποκλειστικά δικαίωμα χρήσεως του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος φορητότητας του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας, η Οριστική Διακοπή - Αποσύνδεση συνεπάγεται αυτοδίκαιη αναμεταβίβαση στη VODAFONE του δικαιώματος χρήσεως του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας. Η αναμεταβίβαση αυτή συντελείται αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη ανακοίνωσης ή άλλης έγγραφης δήλωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Η VODAFONE δικαιούται να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσεως του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας για λόγους που αφορούν στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος, τεχνικούς λόγους ή λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ή αποτελούν προσαρμογή προς απαιτήσεις κρατικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιος Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας αποσυνδέεται και παραμένει μη συνδεδεμένος για συνεχές διάστημα έξι (6) μηνών, η VODAFONE δύναται να τον παραχωρήσει σε τρίτο μέρος.
9. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για τυχόν κακή χρήση της Σύνδεσης και των Υπηρεσιών καθώς και για οποιαδήποτε συνεπαγόμενη ζημία ή βλάβη προκύψει. Ως κακή χρήση νοείται ενδεικτικά η αποστολή μη ζητηθεισών ή/και μεγάλου αριθμού μηνυμάτων προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων, η μη ενημέρωση της VODAFONE σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του. Η κακή χρήση εκ μέρους του Συνδρομητή δίνει στη VODAFONE τα δικαιώματα του άρθρου 8.
10. Ρητά συμφωνείται ότι οιουδήποτε είδους δεδομένα έχουν εισαχθεί ή θα εισάγονται από τη VODAFONE στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα στο Συνδρομητή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων αυτών των δεδομένων ανήκουν στη VODAFONE και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή με οποιοδήποτε μέσο, τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο από τον Συνδρομητή παρά μόνον κατόπιν έγγραφης και ειδικής άδειας από τη VODAFONE για το σκοπό αυτό.
11. Για Εξοπλισμό ο οποίος παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ισχύουν επιπλέον τα εξής:
- Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου του Συνδρομητή (LAN) είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.
- Η οθόνη μέτρησης της χρήσης που εμφανίζεται σε εφαρμογές πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω υπολογιστή είναι ενδεικτική και έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο αναφοράς της πραγματοποιηθείσας κίνησης καθώς διάφορες εγκατεστημένες εφαρμογές (π.χ. λειτουργικό σύστημα, antivirus κλπ) συνδέονται στο Διαδίκτυο αυτόματα, και πραγματοποιούν προγραμματισμένες εργασίες ενημέρωσής τους μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης, χωρίς όμως να είναι ενεργή η εφαρμογή πρόσβασης, με αποτέλεσμα ο μετρητής χρήσης της εφαρμογής να αδυνατεί να καταγράψει και να εμφανίσει τη συγκεκριμένη κίνηση που αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούν τη στιγμή εκείνη.
- Σε περίπτωση που για να έχει ο Συνδρομητής πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τον υπολογιστή του, απαιτείται η εγκατάσταση (installation) συνοδευτικού λογισμικού το οποίο παρέχεται από τη VODAFONE, παρέχεται επιπλέον στο Συνδρομητή μία, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού, μόνο για προσωπική χρήση και μόνο για όσο χρονικό διάστημα η VODAFONE παρέχει την εν λόγω Υπηρεσία στο Συνδρομητή. Η δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού που παρέχεται στο Συνδρομητή περιορίζεται στη χρήση της Υπηρεσίας και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. Η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει δικαίωμα για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του.
- Οι Υπηρεσίες Περιαγωγής ενεργοποιούνται αυτόματα κατά τη διαδικασία Σύνδεσης για τις υπηρεσίες παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί οποτεδήποτε επιθυμεί τις Υπηρεσίες Περιαγωγής με κλήση στην Εξυπηρέτηση Πελατών της VODAFONE. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες Εξοπλισμού ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο και πραγματοποίησης κίνησης δεδομένων (π.χ. software updates, ενημερώσεις εφαρμογών) ακόμα και κατά τη διάρκεια Περιαγωγής, με τις συνεπακόλουθες βάσει Τιμοκαταλόγου χρεώσεις, χωρίς να προηγείται ενημέρωση του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής δύναται να ενημερωθεί αφενός για την ύπαρξη ή μη της δυνατότητας αυτόματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο και αφετέρου για τις ενέργειες απενεργοποίησής της στις οποίες μπορεί να προβεί εφόσον το επιθυμεί, συμβουλευόμενος το εγχειρίδιο χρήσης του Εξοπλισμού του ή των ενσωματωμένων στον Εξοπλισμό ηλεκτρονικών οδηγών χρήσης, εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει προμηθευτεί τον Εξοπλισμό από τη VODAFONE, μπορεί επιπλέον να συμβουλευθεί την Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρίας.
- Οι ονομαστικές ταχύτητες σύνδεσης δεν είναι εγγυημένες αλλά αποτελούν τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες καθώς εξαρτώνται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της VODAFONE.
12. H VODAFONE, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους Συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις Υπηρεσίες και τις προσφορές της VODAFONE, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται). Συγκεκριμένα:
- Η απεριόριστη χρήση αφορά κυρίως σε κλήσεις φωνής και βιντεο-κλήσεις, γραπτά μηνύματα (SMS), εικονομηνύματα (ΜMS), μεταφορά δεδομένων και χρήση του διαδικτύου μέσω του δικτύου της VODAFONE, και προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της Yπηρεσίας καθώς και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση (δηλαδή χρήση εκτός των φυσιολογικών/επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση).
- Στις περιπτώσεις που κάποιος Συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της Υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του Συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση.
- Η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής και απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, η οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βιντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS) ή/και δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και MMS που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής.
- Η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/ και βίντεο- κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου της εκάστοτε Υπηρεσίας/προσφοράς ισχύει ανά ημερολογιακό μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης, προγραμμάτων έως το τέλος του ημερολογιακού μήνα που γίνεται η ενεργοποίηση, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.
- Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε Υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
13. Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς Analytics
Η Vodafone χρησιμοποιεί μηχανισμούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών της Εφαρμογής, η επεξεργασία των οποίων γίνεται μέσω του εργαλείου Google Firebase. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του εργαλείου Google Firebase, η εφαρμογή συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:
• Έκδοση λειτουργικού
• Μοντέλο συσκευής
• Δημογραφικά στοιχεία (Ηλικιακή ομάδα, φύλο, χώρα και ενδιαφέροντα)
• Android Advertising ID και Advertising Identifier for iOS
• Επισκεψιμότητα και χρήση της εφαρμογής
Οι ανωτέρω πληροφορίες διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών και χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την προέλευση της κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της Εφαρμογής και να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι χρήστες της Εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, συλλέγονται πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής, βάσει των οποίων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την λειτουργία της (crash reports). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω του εργαλείου Google Firebase είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες, διαβιβάζονται δε στην Google για τους πιο πάνω σκοπούς.

4. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. Οι υπηρεσίες περιεχομένου (π.χ. ήχοι κλήσης, παιχνίδια, ειδήσεις, videos κλπ) που παρέχονται ή στις οποίες δύναται να έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής είναι μόνο για την προσωπική χρήση του Συνδρομητή. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται στον Συνδρομητή να αντιγράψει, αποκαλύψει, τροποποιήσει, μορφοποιήσει, εμφανίσει, διανείμει, δώσει άδεια, μεταδώσει, πουλήσει, εκτελέσει, εκδώσει, μεταβιβάσει ή διαφορετικά να διαθέσει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε πληροφορία λάβει κατά τη χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών, κατά παράβαση του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.
2. Είναι ευθύνη του Συνδρομητή να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή οποιουδήποτε περιεχομένου: α) δυσφημιστικού, πορνογραφικού, παράνομου ή κλεψίτυπου, ενοχλητικού, υβριστικού, απειλητικού, βλαβερού, χυδαίου, άσεμνου, βίαιου, ρατσιστικού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτου ή προσβλητικού, β) το οποίο αποτελεί παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαστροφή των γεγονότων, προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, γ) το οποίο παραβιάζει ή προτρέπει άλλους να παραβιάσουν τους νόμους, την δημόσια τάξη ή ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και το οποίο προκαλεί ενόχληση ή λόγο ανησυχίας. Η VODAFONE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της σε περίπτωση παραβίασης από τον Συνδρομητή των όρων της παραγράφου.
3. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών να διασφαλίσει ότι καλύπτει τις ανάγκες του κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η VODAFONE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες ή γενικά στις υπηρεσίες τρίτων στις οποίες ο Συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της Σύνδεσης με το Σύστημα. Για το λόγο αυτό, ο Συνδρομητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πολιτικές αποδεκτής χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή/και δικτύων. Οι πάροχοι περιεχομένου, αγαθών και υπηρεσιών μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Η VODAFONE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προσβολή από τους ως άνω παρόχους δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων. O Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η VODAFONE ούτε απαιτείται να, ούτε γενικά παρακολουθεί τη χρήση των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών ούτε επεμβαίνει στη φύση του περιεχομένου τους. Η VODAFONE εξαιρείται όλων των ευθυνών οποιουδήποτε είδους οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των ως άνω υπηρεσιών και ιδιαίτερα, χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, από τη φύση οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων στο οποίο έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής. Παρ’ όλα τα παραπάνω η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει, απαγορεύει ή αφαιρεί οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και περιεχόμενο, οποιαδήποτε στιγμή η ίδια αποκλειστικά κατά την κρίση της πιστεύει ότι είναι απαραίτητο με σκοπό να εμποδίσει τυχόν παραβίαση αυτών των όρων ή οποιαδήποτε παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών.
4. Η χρήση περιεχομένου που αποθηκεύεται στον Εξοπλισμό του Συνδρομητή (ringtones, screen savers, java games κ.ο.κ) ενδέχεται για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής του Εξοπλισμού ή/και της Κάρτας Συνδρομητή που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αγορά του περιεχομένου.
5. Η πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Συνδρομητή και για προσωπική του χρήση. Η VODAFONE δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσβασης σε ιστοσελίδες ή και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενηλίκους από Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18)ο έτος της ηλικίας τους ή από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. O Συνδρομητής οφείλει να προστατεύει τους ανηλίκους από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται αποκλειστικά.
4.6 Ειδικότερα, οι αναλυτικοί όροι για τη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα www.vodafone.gr, στις σχετικές ενότητες ή/ και κατά την πρόσβαση μέσω κινητού.

5.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (εφεξής αναφερόμενη ως Vodafone ή Εταρία) συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και για την τήρηση της Εμπιστευτικότητας και του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας έναντι απώλειας ή οποιασδήποτε μορφής παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία. 
 1.  Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα (SMS), να περιηγείστε στο διαδίκτυο, και για να είμαστε εν γένει σε θέση να σας παρέχουμε συνδεσιμότητα. Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και για τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. 
 1. Η Vodafone ενδέχεται να μοιραστεί δεδομένα που σας αφορούν με:
 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης κλήσεων προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης η Vodafone, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ανακοινώνει στις αρμόδιες για την διαχείριση των κλήσεων αυτών Αρχές τον Αριθμό Κινητής Τηλεφωνίας του Συνδρομητή, έστω και αν αυτός είναι μη ανακοινώσιμος, καθώς και την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται, και εφ’ όσον ο Συνδρομητής έχει εκφράσει την συναίνεσή του, και τα λοιπά στοιχεία του. 

Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy

 1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης). Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης). Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής). Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν. Ειδικά στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς, ώστε να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε (δικαίωμα εναντίωσης). Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως το e-mail, τα γραπτά μηνύματα, το τηλέφωνο, κλπ). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας (δικαίωμα περιορισμού). Μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (δικαίωμα φορητότητας). 
 1. Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης: 
 • Είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Εταιρίας μας, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com 

Η Εταιρία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας. 

 1. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).
 1. Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Vodafone δεν αποκαλύπτει, μεταδίδει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες που σας αφορούν ως συνδρομητές, εκτός αν μια τέτοια αποκάλυψη, μετάδοση ή χρήση είναι αναγκαία και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την παροχή των υπηρεσιών ή λάβει χώρα στα πλαίσια της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία ή σε άλλες περιπτώσεις που θα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 1. Με την χρήση της υπηρεσίας Video Telephony ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχει σε εσάς αμφίδρομη ηχητική και οπτική επικοινωνία μέσω του Συστήματος, αποδέχεστε την προβολή της προσωπικής σας εικόνας και παραιτείστε από δικαιώματα ή ενστάσεις προσβολής της προσωπικότητάς σας. 
 1. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων που λαμβάνετε ή αποστέλλετε σε τρίτους ή αποθηκεύετε μέσω της πρόσβασής σας στο Σύστημα, την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί από την πρόσβασή σας στο Διαδίκτυο ή/και τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ εσάς και άλλων συνδρομητών ή μεταξύ εσάς και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Συστήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών σας μπορείτε να βρείτε στις σχετικές ιστοσελίδες της Εταιρίας:

 

6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Η VODAFONE μέσω της υπηρεσίας ενημέρωσης υπολοίπου παρέχει πληροφορίες στο Συνδρομητή σχετικά με τις χρεώσεις που αφορούν παρασχεθείσες Υπηρεσίες.
2. Για την παροχή των Υπηρεσιών και της Σύνδεσης καθώς και για τυχόν λοιπές χρεώσεις, ο Συνδρομητής χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της VODAFONE. Ο Τιμοκατάλογος της VODAFONE μεταβάλλεται σύμφωνα με τα παρακάτω συνδυαστικά αναφερόμενα κριτήρια: πληθωρισμός, κόστος επενδύσεων, κόστος των παρεχομένων Υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας και συντήρησης, κριτήρια που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
3. Αυξήσεις τελών, επιβολή χρεώσεων, καθώς και κάθε μεταβολή Τιμοκαταλόγου ισχύουν τριάντα (30) ημέρες μετά την δημοσίευση των μεταβολών αυτών ή στο χρόνο που εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μειώσεις τελών ή χρεώσεων δύνανται να ισχύουν την επομένη της ανακοίνωσής τους. Αντίστοιχη πληροφόρηση του Συνδρομητή για τις εκάστοτε ως άνω αλλαγές στον Τιμοκατάλογο καθίσταται παράλληλα διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της VODAFONE καθώς και της τακτικής ενημέρωσης των έντυπων Τιμοκαταλόγων που διατίθενται στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας.
4. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώσει στη VODAFONE, είτε προκαταβολικά, είτε μετά την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον χρεώνονται:
- το Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
- το κόστος της Κάρτας Συνδρομητή,
- το κόστος του τυχόν Εξοπλισμού που θα προμηθευθεί ο Συνδρομητής από τη VODAFONE,
- τις χρεώσεις χρήσης των Υπηρεσιών βάσει του Τιμοκαταλόγου,
- το τέλος επανασύνδεσης
- καθώς και τις χρεώσεις για τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει η VODAFONE και που αναλυτικά αναφέρονται σε ξεχωριστή αίτηση ενεργοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών ή σε επεξηγηματικό φυλλάδιο, μετά από συμφωνία με το Συνδρομητή, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών του Συστήματος σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο.
Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκεινται τα παραπάνω ποσά επιβαρύνει το Συνδρομητή.
6.5 Ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση αναλυτικής κατάστασης κλήσεων. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται από διαφορετικό Χρήστη ή Χρήστες, ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ότι οι Χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ανάλυση κλήσεων.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1. Εάν η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της VODAFONE και πιο συγκεκριμένα εάν το Σύστημα αδυνατεί να παρέχει Υπηρεσίες προς οποιονδήποτε Συνδρομητή, για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών και δεκαπέντε (15) λεπτών ή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών, με την επιφύλαξη των όρων 9.3 και 9.4 περί επέλευσης τυχηρών ή γεγονότων ανωτέρας βίας, η VODAFONE θα πιστώνει το Συνδρομητή με ποσοστό της αξίας χρόνου ομιλίας των καρτών ανανέωσης συνδιαλέξεων που χρησιμοποίησε τις τριάντα (30) προηγούμενες ημέρες, το οποίο θα αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής.
2. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, ο Συνδρομητής δικαιούται να υποβάλλει γραπτή αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της VODAFONE έναντί του. Εφόσον η VODAFONE επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε σχετική αποζημίωση ή/και επιστροφή των καταβληθέντων.
3. Η VODAFONE δε φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από ή εμπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους Φορείς. Η VODAFONE ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων προσώπων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παροχής των Υπηρεσιών της.

8. ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΠOΣΥΝΔΕΣΗ
1. Η VODAFONE θα προσφέρει τις Υπηρεσίες εικοσιτέσσερις (24) ώρες κάθε ημέρα χωρίς διακοπή, εκτός από μια χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες μηνιαία και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο προγραμματισμένη, ώστε να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδρομητές, διάστημα κατά το οποίο η παροχή Υπηρεσιών θα διακόπτεται, εφόσον απαιτείται και μετά από ενημέρωση των Συνδρομητών με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.
2. Η VODAFONE μετά από έγγραφη ειδοποίηση με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για επανόρθωση, δύναται να διακόψει μερικώς την παροχή των Υπηρεσιών της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσυνδέσει τον Εξοπλισμό από το Σύστημα, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους μέχρι της συμμόρφωσης του, ή σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της VODAFONE μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. Ειδικότερα, η VODAFONE δύναται να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εφ’ όσον διαπιστώσει ότι ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς (π.χ. διακίνηση πορνογραφικού υλικού) ή σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών ή/και του Συστήματος ή σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Συστήματος ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων.
3. Η VODAFONE δύναται να διακόπτει ή να περιορίζει τη χρήση των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, όπως ορίζεται στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που συνοδεύει την Κάρτα Συνδρομητή. Κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Διακοπής και μέχρι την Οριστική Διακοπή ο Συνδρομητής χάνει το δικαίωμα χρήσης τυχόν προηγούμενου υπολοίπου χρόνου ομιλίας αλλά μπορεί να προβεί σε ανανέωση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας προκειμένου να επαναχρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.
4. Η VODAFONE προβαίνει σε Οριστική Διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, όπως ορίζεται στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που συνοδεύει την Κάρτα Συνδρομητή.
5. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Κάρτας Συνδρομητή με ή χωρίς τον Εξοπλισμό, ο Συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τη VODAFONE προκειμένου να διακοπεί η παροχή της Υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας μέσω της συγκεκριμένης Κάρτας Συνδρομητή ή/και εξοπλισμού.
8.6 Ο Συνδρομητής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον το επιθυμεί να παύσει να χρησιμοποιεί την παρούσα Σύνδεση.

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. O Συνδρομητής δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της VODAFONE. Η VODAFONE δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών.
2. Σε περίπτωση εκχώρησης / μεταβίβασης της Σύνδεσης του Συνδρομητή σε τρίτον, ο Συνδρομητής υποχρεούται να το γνωστοποιήσει άμεσα στη VODAFONE, άλλως τεκμαίρεται ότι παραμένει ο ίδιος συνδρομητής με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται στα σημεία πώλησης της VODAFONE με τη συμπλήρωση ειδικού αιτήματος μεταβίβασης τόσο από το Συνδρομητή όσο και από το πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζεται η Σύνδεση, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία ή/και την διαδικασία που ορίζει η VODAFONE..
3. Η VODAFONE δεν ευθύνεται έναντι των Συνδρομητών για αθέτηση των παρόντων όρων ή για αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.
4. Τα ακόλουθα γεγονότα αποτελούν ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας: ο πόλεμος, (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, πταίσμα κρατικών οργανισμών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κατόχων Άδειας λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η VODAFONE θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατό πληρέστερα με τους παρόντες όρους.
5. Η VODAFONE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση η VODAFONE υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή δια του τύπου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σχετικά με τις τροποποιήσεις έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.
6. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στη VODAFONE εγγράφως τυχόν μεταβολή των στοιχείων του ή των στοιχείων των Χρηστών προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό σε οποιοδήποτε κατάστημα της VODAFONE.
7. Η VODAFONE σε οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία προς τον Συνδρομητή και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.
8. Οι παρόντες όροι και η παροχή των Υπηρεσιών διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της VODAFONE και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται από τα κατά νόμον αρμόδια Δικαστήρια.
9. Οι τίτλοι των παρόντων άρθρων έχουν απλά καθοδηγητικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου των παρόντων Γενικών Όρων.

Πολιτική Ορθής χρήσης

H Vodafone, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

Η απεριόριστη χρήση αφορά κυρίως σε κλήσεις φωνής και βιντεο-κλήσεις, γραπτά μηνύματα (SMS), εικονομηνύματα (ΜMS), μεταφορά δεδομένων και χρήση του διαδικτύου μέσω του δικτύου της Vodafone, και προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας καθώς και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση (δηλαδή χρήση εκτός των φυσιολογικών/επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου της Vodafone, δεν υπάρχει όριο στην ημερήσια κατανάλωση ΜΒs.

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιος συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του συνδρομητή ότι έχει φτάσει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Επιπλέον, η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής και απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, η οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βιντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS) ή/και δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και MMS που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής.

Για τα προγράμματα ομιλίας/SMS/MMS της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/ και βίντεο- κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης προγραμμάτων συμβολαίου, έως την εκάστοτε ημερομηνία τιμολόγησης, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.

Για τα προγράμματα Vodafone Mobile Broadband (VMB) της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση των απεριόριστων δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου ισχύει ανά ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης προγραμμάτων VMB, έως το τέλος του ημερολογιακού μήνα που γίνεται η ενεργοποίηση, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.

Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Όροι χρήσης της αξίας συνδιαλέξεων Vodafone από ανανέωση χρόνου ομιλίας

Η αξία συνδιαλέξεων έχει συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και οι συνδρομητές μπορούνε να ενημερώνονται όποτε το επιθυμούν καλώντας δωρεάν στο 1252. Συγκεκριμένα:

- Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01 Απριλίου 2012, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.

- Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που έχουν πραγματοποιηθεί από 01 Απριλίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων θα είναι έως και την 30 Μαρτίου 2013 και αν σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.

- Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που θα πραγματοποιούνται από 01 Οκτωβρίου 2012 και έπειτα η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων είναι 2 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.

Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μη λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone

Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί και τυχόν υπολειπομένη αξία συνδιαλέξεων από μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ανανέωση χρόνου ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει καταναλωθεί η αξία της προηγούμενης ανανέωσης ή εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της προηγούμενης ανανέωσης, θετικό ή αρνητικό (π.χ από χρήση υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου), προστίθεται στην αξία της νέας.

Ο συνδρομητής μπορείς να στείλει γραπτά μηνύματα, εφόσον η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων, ξεπερνάει τα 9 λεπτά (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

Στις κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος κινητής τηλεφωνίας.

Μετά το πέρας 3 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας, θα ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κινήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM είναι ίδια και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, η διάρκεια είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Μετά το πέρας των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο. H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.

Όροι χρήσης Online Ανανέωσης χρόνου ομιλίας

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι
www.vodafone.gr


Όροι χρήσης Online Ανανέωσης Διαθέσιμου Χρηματικού Ποσού Καρτοκινητής CU

1. H υπηρεσία Online ανανέωσης διαθέσιμου χρηματικού ποσού καρτοκινητού CU (στο εξής «Η Υπηρεσία») μέσα από το www.vodafonecu.gr και την εφαρμογή My CU app είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες Καρτοκινητής CU της Vodafone, που έχουν πρόσβαση στην παραπάνω ιστοσελίδα ή εφαρμογή. Ειδικότερα, οι χρήστες Καρτοκινητής CU μπορούν να ανανεώσουν το διαθέσιμο προς χρήση χρηματικό ποσό της υπηρεσίας τους είτε μέσω της ιστοσελίδας www.vodafonecu.gr (χωρίς να απαιτείται να συνδεθούν στο λογαριασμό τους ) είτε μέσω της εφαρμογής My CU (κάνοντας χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3G/4G). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

2. Η πληρωμή είναι δυνατή α) με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON και MAESTRO, σε συνεργασία με την Alpha Bank Α.Ε., η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή/και β) με την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal, μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της εν λόγω υπηρεσίας, όπου και ολοκληρώνεται η πληρωμή (www.paypal.com). Οι συνδρομητές μπορούν να ανανεώσουν τον χρόνο ομιλίας της Καρτοκινητής CU τους σύμφωνα με τα παρακάτω όρια αξίας συναλλαγής:

 • Την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης θα πραγματοποιήσει ανανέωση το ανώτερο όριο ανανέωσης ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50€).

Μετά τον πρώτο μήνα:

 • Πέντε χρεώσεις ημερησίως με ανώτερο ημερήσιο ποσό πενήντα ευρώ (50€)
 • Δέκα χρεώσεις εβδομαδιαίως με ανώτερο συνολικό ποσό εκατό ευρώ (100€)
 • Είκοσι χρεώσεις μηνιαίως με ανώτερο συνολικό ποσό διακόσια ευρώ (200€)

3. Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο - εφόσον δεν προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που να προκαλέσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής- και γίνεται άμεσα η ενημέρωση του υπολοίπου του αριθμού Καρτοκινητής CU για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών. Το ιστορικό των ανανεώσεων που εμφανίζεται στην περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών στην εφαρμογή της ανανέωσης χρόνου ομιλίας αφορά και περιέχει μόνο τις πληρωμές που έγιναν ηλεκτρονικά, ενώ οι πληρωμές από οποιοδήποτε άλλο κανάλι δεν περιλαμβάνονται.

4. Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής/πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) δεν συλλέγονται από την Vodafone, αλλά μόνο από την συνεργαζόμενη τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. (για πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) ή από την PayPal (για πληρωμές μέσω της PayPal). Σημειώνεται ότι το περιβάλλον στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής/πληρωμής είναι αντίστοιχα αυτό της Alpha Bank Α.Ε. ή της PayPal και ότι τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτές χωρίς την παρέμβαση της Vodafone. Επομένως η Vodafone, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει ούτε εν γένει επεξεργάζεται (σε κανένα στάδιο εκτέλεσης κάθε συναλλαγής/πληρωμής) στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της συναλλαγής/πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών), ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της συναλλαγής/πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι συνδρομητές θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνονται απευθείας είτε στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους είτε στην PayPal.

5. Στους χρήστες Καρτοκινητής CU παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύσουν τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής τους κάρτας, προκειμένου να διευκολύνονται οι μελλοντικές συναλλαγές τους. Ειδικότερα, πριν από την ανανέωση διαθέσιμου χρηματικού ποσού με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, οι χρήστες Καρτοκινητής CU θα ερωτώνται αν επιθυμούν να αποθηκεύσουν τα στοιχεία της κάρτας τους για μελλοντικές συναλλαγές. Σε περίπτωση αποδοχής της εν λόγω δυνατότητας, η Alpha Bank Α.Ε. θα αποστείλει (με την ολοκλήρωση της συναλλαγής) στην Vodafone ένα token με τα 4 τελευταία ψηφία της χρεωστική/πιστωτική κάρτας, τον τύπο της κάρτας (visa, mastercard κλπ) και την ημερομηνία λήξης της. Με αυτόν τον τρόπο σε κάθε επόμενη συναλλαγή Online ανανέωσης διαθέσιμου χρηματικού ποσού καρτοκινητού CU θα υπάρχει αποθηκευμένη η χρεωστική/πιστωτική κάρτα του συνδρομητή και επιλέγοντας (ο συνδρομητής) να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την ως άνω αποθηκευμένη κάρτα δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσει εκ νέου τα αποθηκευμένα στοιχεία αυτής. Ο συνδρομητής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει κάποια αποθηκευμένη χρεωστική/πιστωτική κάρτα του ή να προσθέσει/αποθηκεύσει επιπλέον κάρτες.

6. Ως έγκυρο αποδεικτικό επιτυχημένης ανανέωσης χρόνου ομιλίας, ο συνδρομητής θα λαμβάνει αυτόματο email μετά από κάθε επιτυχημένη συναλλαγή. Οι συνδρομητές έχουν την δυνατότητα να δουν το ιστορικό των ηλεκτρονικών ανανεώσεων που πραγματοποιούν μέσω της σχετικής σελίδας του www.vodafonecu.gr και της εφαρμογής My CU app.

7. Η Vodafone λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός συνδρομητή, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Vodafone χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής/πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Τα ως άνω στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταδίδονται από την Vodafone σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. ή την PayPal και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε, αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την Vodafone όσο και από την Alpha Bank και την PayPal κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι συνδρομητές οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη Vodafone και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών.

8. Οι συνδρομητές απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Vodafone προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων συνδρομητών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Vodafone και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό

9. Ο συνδρομητής κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και ότι οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.vodafone.gr) καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone (https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε ενδιαφερόμενος διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ως άνω Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone.

11. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας, οι νόμιμοι κάτοχοι Καρτοκινητής CU μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών της Vodafone καλώντας τον αριθμό 13830.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η δυνατότητα ενεργοποίησης της SIM κάρτας λήγει 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής της. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στο λευκό αυτοκόλλητο ασφαλείας στην εξωτερική πίσω πλευρά κάθε πακέτου σύνδεσης καρτοκινητού.

Από την στιγμή της ενεργοποίησης της κάρτας SIM, η διάρκεια της είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας (δεν συμπεριλαμβάνεται μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone)

Μετά το πέρας των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο.

H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.

Όροι χρήσης CU Around

Α. Όροι χρήσης CU Around

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο CU Around (εφεξής «το Πρόγραμμα»), σκοπός του οποίου είναι η παροχή προσφορών σε συνδρομητές σε συνεργασία με άλλες επιλεγμένες εταιρείες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι Όροι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα της Vodafone.
 3. Μόνη η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.
 4. Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές της Vodafone θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.

Β. Αντικείμενο προγράμματος

 1. Η Vodafone επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.
 2. Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να αλλάξει τις προσφορές του Προγράμματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Με την ανωτέρω επιφύλαξη, σημειώνεται ότι με το CU Around όλοι οι συνδρομητές Vodafone, (ιδιώτες και εταιρείες, συμβολαίου και καρτοκινητής) μπορούν να επωφεληθούν των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων προσφορών:
 • 15% έκπτωση στα καταστήματα Estrella
 • 1+1 στα καταστήματα Davinci για παγωτό από Τρίτη εως Πέμπτη και για βαφλάκι κάθε Παρασκεύη
 • 10% έκπτωση στο e-food
 • 1+1 burger ή burger meal στα Simply Burgers από Κυριακή έως Πέμπτη
 • 10% έκπτωση σε πίτσες στη Domino’s Pizza κάθε μέρα εκτός της Πέμπτης
 • 1+1 burger στα Brothers in Law
 • 15% έκπτωση στα Big Bad Wolf
 • 1+1 καφές στη Lostre (Πανεπιστήμιο Πειραιά)
 • 1+1 καφές στο κυλικείο του ΤΕΙ Αθήνας
 • 1+1 καφές στο κυλικείο του Πανεπιστημίου Πάτρας
 • 1+1 καφές στο κυλικείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 1+1 καφές στο κυλικείο του ΤΕΙ Σίνδου
 • 1+1 καφές στα HAAGEN DAZS
 • 1+1 καφές στο Drop All Day Bar
 • 15% έκπτωση στο Adidas site
 • 10% έκπτωση στα καταστήματα & eshop του Pop Air
 • 20% έκπτωση στο Buy a Boo
 • 30% έκπτωση στα προϊόντα Sephora Collection κάθε μέρα
 • 10€ δωρεπιταγή σε οποιοδήποτε κατάστημα στα Factory Outlet (για αγορές άνω των 40€)
 • 20% έκπτωση στο Nakas Book House
 • 15% έκπτωση σε οπτικά στα καταστήματα Μάτι Μάτι
 • 25% έκπτωση σε επιλεγμένες κατηγορίες στα Advance Pharmacies
 • 40% έκπτωση στη Speedex για αποστολές από Δευτέρα έως Σάββατο
 • 10% έκπτωση στην υπηρεσία Vodafone Express Repair
 • 1+1 εμπειρία στο SUP από το SUPLovers από Τετάρτη έως Κυριακή
 • 1+1 εμπειρία στο Off Road Experience
 • 1+1 εμπειρία ελεύθερης πτώσης στο Skydive Athens
 • 1+1 εμπειρία κατάδυσης στο Aqualized Dive Adventures
 • 1+1 εμπειρία Kitesurf από το KiteMonkey από Τετάρτη έως Κυριακή
 • 1+1 μήνας ιστιοπλοΐας από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς
 • 1+1 Tattoo από το Sake Tattoo Crew (αποκλειστική προσφορά για CU συνδρομητές)
 • 1+1 εισιτήριο για Virtual Reality εμπειρία στο VR Project
 • 1+1 πακέτο ωρών σε όλα τα καταστήματα inSpot
 • 1+1 εισιτήριο για Virtual Reality εμπειρία στο VR LAB
 • 1+1 εισιτήριο εισόδου στο Magic Park την Παρασκευή
 • 1+1 εισιτήριο στα Adventure Rooms από Τρίτη έως Πέμπτη
 • 1+1 εισιτήριο στο Escape Room EXODUS από Τρίτη έως Πέμπτη!
 • 1+1 εισιτήριο στο Locked από Τετάρτη έως Παρασκευή
 • 1+1 εισιτήριο για την Blue Star Ferries (για δρομολόγια σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα)
 • 15% έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτου από Avis
 • Έκπτωση 30%, 40%, 50% στα Εκπαιδευτήρια ΚΟΡΕΛΚΟ
 • 40% έκπτωση σε έναν καφέ ή ρόφημα στα καταστήματα Coffee Island
 • 1+1 εισιτήριο για την SKY express (σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού)
 • 20% έκπτωση στο com
 • 15% έκπτωση στο gr
 • 30% έκπτωση στην επίσκεψη ειδικού της ομάδας Ready στο χώρο σου
 • 10% έκπτωση στο ParkAround
 • 10% έκπτωση για την αγορά παιχνιδιών στο Playhouse
 • 30% έκπτωση στο KFC bucket
 • 1+1 στα TGI για τα Mexican Fiesta Τετάρτη και Πέμπτη
 • 50% έκπτωση στο Drone University
 • 1+1 στα Mon Kulur για την αγορά συγκεκριμένων κουλουριών

Γ. Τρόπος εξαργύρωσης

 1. Κάθε Πελάτης της Vodafone, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να λάβει τον κωδικό του θα πρέπει να εισέλθει στο MY CU APP στην κατηγορία CU Around, ή εναλλακτικά, στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που υπάρχει για κάθε ενεργό συνεργάτη του CU Around στο https://www.vodafonecu.gr/cu-around/. Ο Συνδρομητής θα επιλέγει την προσφορά της αρεσκείας του πατώντας το σημείο «Πάρε κωδικό». Ο μοναδικός κωδικός που θα λαμβάνει, θα χρησιμοποιείται κατά την αγορά των εκάστοτε προϊόντων ή υπηρεσιών (εισιτηρίου σινεμά, πίτσας, προϊόντος, συνδρομής κλπ) και θα εξασφαλίζει στον Συνδρομητή Vodafone CU τη δωρεάν διάθεση του δεύτερου προϊόντος ή τη συνολική έκπτωση του προϊόντος. Η χρέωση του κωδικού είναι το πολύ 0,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά το αίτημα για απόκτηση κωδικού, ο συνδρομητής Vodafone CU θα μπορεί να δει τον κωδικό του στο MY CU APP αλλά και στο https://www.vodafonecu.gr/cu-around/ στο τμήμα «Οι κωδικοί μου». Η λήψη κωδικού από τον συνδρομητή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύον για κάθε προσφορά.
 2. Σημειώνεται ότι οι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν των προσφορών συγκεκριμένων συνεργατών, ειδικότερα για την παροχή της προφοράς από τα καταστήματα «Γρηγόρης» και να λάβουν κωδικό στέλνοντας μέσω SMS μια λέξη κλειδί-keyword στον πενταψήφιο αριθμό 54646.Η λέξη που πρέπει να στείλουν και αναλυτικά τα βήματα και οι όροι-προϋποθέσεις κάθε προσφοράς περιγράφονται στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που υπάρχει για κάθε ενεργό συνεργάτη του CU Around στο http://www.https://www.vodafonecu.gr/cu-around/. Η χρέωση του SMS είναι το πολύ 0,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς ο συνδρομητής Vodafone CU λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά την αγορά του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας και θα εξασφαλίζει στους συνδρομητές Vodafone τη δωρεάν διάθεση του δεύτερου προϊόντος. Ηαποστολή του SMS στον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύον για κάθε προσφορά.
 3. Η ισχύς των μοναδικών κωδικών ορίζεται ως εξής: κάθε μοναδικός κωδικός ισχύει μόνο για μια χρήση και μπορεί να εξαργυρωθεί την ημέρα λήψης του και για όσες ημέρες ακόμα αναγράφεται στους Όρους & Προϋποθέσεις της κάθε προσφοράς. Μετά τη χρήση του, ο κωδικός απενεργοποιείται και παύει να ισχύει. Αν ο κωδικός δεν έχει εξαργυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται από την λήψη του, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
 4. Ο μοναδικός κωδικός στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι τα τελευταία 6 ψηφία του κινητού του Συμμετέχων. Κατά την εξαργύρωση ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τα 6 νούμερα για να επωφεληθεί της προσφοράς CU Around που επιθυμεί.

Δ. Γενικοί όροι του Προγράμματος

 1. Με τους παρόντες όρους ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Vodafone δεν ευθύνεται για τη μη ανάγνωση των διαφημιστικών μηνυμάτων της προωθητικής ενέργειας από τον Συνδρομητή και συνεπώς για την μη χρήση των προσφορών του Προγράμματος.
 2. Οι προσφορές του Προγράμματος είναι προσωποπαγείς και δεν δύναται να μεταβιβαστούν/εκχωρηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή/και να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα προνόμια.
 3. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους, χωρίς προειδοποίηση. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές των τιμών. Οι παροχές του Προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις που προσφέρονται από την αντίστοιχη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Ε. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η ευθύνη της Vodafone περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών.
 2. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Προγράμματος.
 3. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση της προσφοράς ή/και του Προγράμματος.
 4. Η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του Προγράμματος. Ελλείψει σχέσης εξάρτησης ή/και δυνατότητας ελέγχου, η Vodafone δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων ή το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των προσφορών ή/και του Προγράμματος ή/και εξ αφορμής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 5. Διευκρινίζεται ρητά ότι η Vodafone και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και o Συμμετέχων δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κάποια από προσφορές του Προγράμματος.
 6. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης των προσφορών με πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων εταιριών ή για λόγους εμπίπτοντες στη σφαίρα ευθύνης αυτών καθώς και για τη μετάβαση του Συμμετέχοντος στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προσωπικά δεδομένα

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, με τηλέφωνο επικοινωνίας 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.
 2. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας. Η Vodafone έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών για απευθείας εμπορική προώθηση εφ’ όσον έχει λάβει την συναίνεσή τους. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, η Vodafone δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι τα εξής:
  • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση Κωδικού, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (ενδεικτικά:).
  • Δεδομένα που σχετίζονται με την εξαργύρωση του Κωδικού με σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίας του Προγράμματος (ενδεικτικά: ).
  • Δεδομένα που ο Συνδρομητής παρέχει στη Vodafone για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες μέσω της χρήσης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (ενδεικτικά: ).
 4. Τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή, τα οποία απορρέουν από την χρήση του Προγράμματος ή την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοί συνδρομητές της Vodafone. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων, τα δεδομένα των Συνδρομητών είτε θα διαγράφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους είτε θα ανωνυμοποιούνται.
 5. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συνδρομητών ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και τη βελτίωση του Προγράμματος, και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VELTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 62., η οποία υποστηρίζει τεχνικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες η Vodafone συνεργάζεται για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών.
 6. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy. Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης:
  • Είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Vodafone, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
  • Είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
  • Είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com
 7. Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.
 8. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

Ζ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με το Πρόγραμμα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στο site της Vodafone: «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.
Όροι χρήσης Big Bang

Εφαρμογή CU Big Bang – Δήλωση Ιδιωτικότητας

Εφαρμογή CU Big Bang – Δήλωση Ιδιωτικότητας


Η παρούσα δήλωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όσον αφορά την εφαρμογή CU Big Bang, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις υπηρεσίες παροχής εφαρμογών.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021

-Τι είναι το CU Big Bang

Η εφαρμογή CU Big Bang για «έξυπνες» συσκευές παρέχεται στον χρήστη από την VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Με την εφαρμογή CU Big Bang έχετε τη δυνατότητα  να παίξετε, να μαζέψετε κρυστάλλους και να τους ανταλλάξετε με πραγματικά πακέτα επικοινωνίας.

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας επεξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από το CU Big Bang και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα  https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/ και  https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/privacy-policy-cookies/

-Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ανήκουμε στο Vodafone Group. Περισσότερα για εμάς στο Vodafone.gr.

Στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας:

 • ως «εμείς» ή «εμάς» νοείται η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 • ως «τρίτοι», «τρίτα μέρη» και «τρίτα πρόσωπα» νοείται οποιοσδήποτε εκτός από εμάς και τον χρήστη
 • ως «Vodafone Group» μπορεί να αναφερθεί το Vodafone Group Plc και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλος οργανισμός, όπου το Vodafone Group διαθέτει παραπάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου

 

Η έδρα της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ βρίσκεται στην διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3, 15321, Χαλάνδρι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις την ιστοσελίδα https://www.vodafonecu.gr/ ή να επικοινωνήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση cu@vodafone.com

-Πώς να επικοινωνήσεις μαζί μας;

Η γνώμη σου έχει σημασία για εμάς. Εάν έχεις απορίες σχετικά με την Δήλωση Ιδιωτικότητας, μπορείς να επικοινωνήσεις στην ηλ. διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com

-Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Για να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή και για τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτής, το CU Big Bang αποδίδει ή συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες: τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος και ταυτοποίησή σας, τα στοιχεία σύνδεσης του My CU account (όνομα χρήστη και κωδικός), την απόδοση των κρυστάλλων και τις κινήσεις σας στο Shop της εφαρμογής καθώς και τα πακέτα επικοινωνίας που επιλέγετε.

Εφόσον έχετε συναινέσει για την πρόσβαση της εφαρμογής στα δεδομένα της τοποθεσίας, η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα θέσης μέσω του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS), προκειμένου να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να παίξει την νέα πίστα του CU Big Bang app – CU Around Worlds. Όντας στην τοποθεσία, ο χρήστης μπορεί να ξεκλειδώσει και να παίξει το συγκεκριμένο τύπο παιχνιδιού.

Τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιούνται για να γίνει διαθέσιμη η νέα πίστα στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, για να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις (push notifications) εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για push notifications, καθώς επίσης και για να έχετε πρόσβαση στους χάρτες, ούτως ώστε να εντοπίζετε τους συμβεβλημένους συνεργάτες που συμμετέχουν στην νέα πίστα.

Η αποδοχή των δεδομένων θέσης είναι προαιρετική και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών μέσω των ρυθμίσεων πρόσβασης τοποθεσίας. Η μη επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας δεν θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στη νέα πίστα της εφαρμογής CU Around Worlds, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εμπειρία σας στις υπόλοιπες πίστες της εφαρμογής. Η εφαρμογή διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα θέσης για 24 ώρες και δεν χρησιμοποιούνται από τη Vodafone για κανένα άλλο σκοπό, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους από τη Vodafone.

Η εφαρμογή ζητά πρόσβαση στην κάμερα η οποία απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να παίξει τα παιχνίδια με την τεχνολογία AR καθώς δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτήν την άδεια. Αν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τη χρήση κάμερας τότε θα μπορεί να παίξει μόνο τη VR εκδοχή του  παιχνιδιού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες όπως, το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας ή την ιστορικότητα περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

 

Πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες:

 • Όταν ο χρήστης κάνει λήψη της εφαρμογής και χρήση αυτής.

 

Η Vodafone θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη βάσει:

 • Της επιτέλεσης των όρων και προϋποθέσεων, με σκοπό την παροχή των αιτούμενων από τον χρήστη υπηρεσιών.
 • Των έννομων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, όσον αφορά την ανάπτυξη και βελτίωση της εφαρμογής βάσει των αναλύσεων της εφαρμογής.

 

-Πώς κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη 

Στις πληροφορίες σας μπορεί να αποκτούν πρόσβαση τρίτα μέρη για λόγους τεχνικής υποστήριξης ή συντήρησης της εφαρμογής με ελεγχόμενη και ειδικώς προστατευμένη πρόσβαση στα συστήματα της Vodafone.

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

-Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για τους εξής σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε την Εφαρμογή και προκειμένου να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και των δυνατοτήτων της.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για τη δραστηριότητα του χρήστη για σκοπούς ανάλυσης, αποκλειστικά σε ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Περαιτέρω τις χρησιμοποιούμε για την κατανόηση των αναγκών σας ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες ανταγωνιστικές και προσφορές που είναι προς όφελός σας. Ειδικότερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε πιο εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ εφόσον έχετε συναινέσει. Μπορούμε, για παράδειγμα, να σας προτείνουμε ένα ή διαφορετικά πακέτα βάσει του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

-Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς Analytics

Η Vodafone χρησιμοποιεί μηχανισμούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών της Εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα μέσω των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται, η εφαρμογή συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα, όπως :

 • Έκδοση λειτουργικού
 • Μοντέλο συσκευής
 • Δημογραφικά στοιχεία (Ηλικιακή ομάδα, φύλο, χώρα και ενδιαφέροντα)
 • Android Advertising ID και Advertising Identifier for iOS
 • Επισκεψιμότητα και χρήση της εφαρμογής

Οι ανωτέρω πληροφορίες διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών και χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την προέλευση της κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της Εφαρμογής και να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι χρήστες της Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, συλλέγονται πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής, βάσει των οποίων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την λειτουργία της (crash reports). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω των εργαλείων είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες.

-Πόσο κρατάμε τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας καθώς και για ένα χρόνο μετά τη λήξη αυτής, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον ή οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος για τη διατήρηση αυτών.

 

-Διατηρώντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας και σεβόμαστε τις επιλογές σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει την Vodafone.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Vodafone χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σου και/ή διατηρεί την ασφάλεια των πληροφοριών σου, καθώς και σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης σε και/ή διαγραφής των πληροφοριών, μπορείς να επικοινωνήσεις στο cu@vodafone.com  

 

-Τα δικαιώματά σου

Στη συνέχεια παραθέτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρειτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο.

 

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή για την υπεράσπισή μας έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σας αφορούν.

Τέλος, εάν θεωρείς ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σου σχετικά με την επεξεργασία των  προσωπικών σου δεδομένων, έχεις το δικαίωμα να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

 

Για να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις push:

Για να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις push, θα πρέπει να μπεις στις ρυθμίσεις του Big Bang app και από εκεί να επιλέξεις αν θες να είναι ενεργοποιημένες ή όχι.

Όροι χρήσης CU Smart Pocket

Α. Όροι χρήσης CU Smart Pocket

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο CU Smart Pocket (εφεξής «το Πρόγραμμα»), σκοπός του οποίου είναι η παροχή δυνατότητας σε συνδρομητές να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης τους για να πληρώσουν συγκεκριμένους συνεργάτες του Προγράμματος.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι Όροι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της ενέργειας CU Smart Pocket, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα της Vodafone.
 3. Μόνη η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.
 4. Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές της Vodafone θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.

Β. Αντικείμενο προγράμματος

 1. Η Vodafone επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.
 2. Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να αλλάξει τις υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα καταστήματα/ιστότοπους του Προγράμματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Με την ανωτέρω επιφύλαξη, σημειώνεται ότι με το CU Smart Pocket όλοι οι συνδρομητές Vodafone CU μπορούν να επωφεληθούν από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Και πιο συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μοναδικού κουπονιού. Η αξία του κουπονιού ορίζεται από τον ίδιο τον συνδρομητή του Vodafone CU και αφαιρείται από το υπόλοιπο της κάρτας ανανέωσης του.

 

 

Γ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα

 1. Κάθε Πελάτης της Vodafone, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να εισέλθει στο MY CU APP και να πατήσει το CU Smart Pocket. Ο Συμμετέχων θα μπορεί να δημιουργήσει τον μοναδικό εκπτωτικό κωδικό με την αξία που επιθυμεί. Απαραίτητο είναι να υπάρχει ελάχιστο διαθέσιμο υπόλοιπο 0.8€ ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το κουπόνι. Η μέγιστη αξία του κουπονιού μπορεί να είναι όλο το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητή μείον το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης (ΦΠΑ: 24%). Ο συνδρομητής μπορεί να εκδώσει κουπόνια συνολικής αξίας 100€ μέσα σε ένα μήνα (30 μέρες). Επίσης μπορεί να εκδώσει ημερησίως κουπόνια συνολικής αξίας 20€. Το κόστος έκδοσης του κουπονιού ισοδυναμεί με την αξία που ο συνδρομητής επιλέγει και αφαιρείται από το υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης του. Μετά το αίτημα για απόκτηση κωδικού, ο συνδρομητής Vodafone CU θα μπορεί να δει τον κωδικό του στο MY CU APP στην ενότητα CU SMART POCKET. Η δημιουργία και λήψη κωδικού από τον συνδρομητή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύουν για το CU Smart Pocket.
 2. Ο μοναδικός κωδικός που θα δημιουργείται, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους συνεργάτες της δράσης, οι οποίοι παρουσιάζονται στο MY CU APP, στην ενότητα CU Smart Pocket.
 3. Απαραίτητος όρος συμμετοχής στη δράση θεωρείται να έχει πραγματοποιηθεί ανανέωση υπόλοιπου καρτοκινητής τις τελευταίες 30 ημέρες με κάρτα ανανέωσης αξίας από 15€ και άνω. Επίσης ο συνδρομητής θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει κάποιο μηνιαίο πακέτο του CU από τα παρακάτω:
  1. CU Combo
  2. CU Combo L
  3. CU Combo XL
  4. CU Xclusive 8,5
  5. CU Xclusive 10
 4. Η ισχύς των μοναδικών κωδικών ορίζεται ως εξής: κάθε μοναδικός κωδικός ισχύει μόνο για μια χρήση και μπορεί να εξαργυρωθεί για τις επόμενες 30 ημέρες. Μετά τη χρήση του, ο κωδικός απενεργοποιείται και παύει να ισχύει. Αν ο κωδικός δεν έχει εξαργυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται (30 ημέρες) από την λήψη του, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
 5. Ο μέγιστος αριθμός κουπονιών που μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα μήνα είναι 100.
 6. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος δεν απαιτεί κάποιο κόστος.
 7. Για κάθε 1€ που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής στο Πρόγραμμα, θα κερδίζει 2GB για 2 ημέρες. Η δωρεάν αυτή παροχή θα δίνεται μόνο για τις 6 πρώτες δημιουργίες κουπονιών στο διάστημα των 30 ημερών. Ο συνδρομητής δεν κερδίζει 1GB αν κάνει συναλλαγή μικρότερη του 1€.
 8. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υπόλοιπο της κάρτας σου που προέρχεται από δωρεάν παροχή.
 9. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν για περισσότερες πληροφορίες και όρους χρήσης ανά συνεργάτη, στην ιστοσελίδα του Vodafone CU: https://www.vodafonecu.gr/upiresies-cu/smartpocket/

Δ. Γενικοί όροι του Προγράμματος

 1. Με τους παρόντες όρους ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Vodafone δεν ευθύνεται για τη μη ανάγνωση των διαφημιστικών μηνυμάτων της προωθητικής ενέργειας από τον Συνδρομητή και συνεπώς για την μη χρήση των προσφορών του Προγράμματος.
 2. Οι υπηρεσίες του Προγράμματος είναι προσωποπαγείς και δεν δύναται να μεταβιβαστούν/εκχωρηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή/και να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα προνόμια.

Ε. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η ευθύνη της Vodafone περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην δημιουργία των Κωδικών.
 2. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Προγράμματος.
 3. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Προγράμματος.
 4. Η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του Προγράμματος. Ελλείψει σχέσης εξάρτησης ή/και δυνατότητας ελέγχου, η Vodafone δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Προγράμματος ή/και εξ αφορμής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 5. Διευκρινίζεται ρητά ότι η Vodafone και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και o Συμμετέχων δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κάποια από προσφορές του Προγράμματος.
 6. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης της συνεργασίας με πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων εταιριών ή για λόγους εμπίπτοντες στη σφαίρα ευθύνης αυτών καθώς και για τη μετάβαση του Συμμετέχοντος στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προσωπικά δεδομένα

 1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Vodafone και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας κάντε κλικ εδώ https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/ και https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy​ 
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, με τηλέφωνο επικοινωνίας 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.
 3. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας. Η Vodafone έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών για απευθείας εμπορική προώθηση εφ’ όσον έχει λάβει την συναίνεσή τους. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, η Vodafone δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι τα εξής:
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση Κωδικού, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (ενδεικτικά:).
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την εξαργύρωση του Κωδικού με σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίας του Προγράμματος (ενδεικτικά: ).
 • Δεδομένα που ο Συνδρομητής παρέχει στη Vodafone για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες μέσω της χρήσης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (ενδεικτικά: ).
 1. Τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή, τα οποία απορρέουν από την χρήση του Προγράμματος ή την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοί συνδρομητές της Vodafone. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων, τα δεδομένα των Συνδρομητών είτε θα διαγράφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους είτε θα ανωνυμοποιούνται.
 2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συνδρομητών ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και τη βελτίωση του Προγράμματος, και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΞ.ΝΕΤ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Λέοντος Σοφού 18, Θεσσαλονίκη 546 25., η οποία υποστηρίζει τεχνικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες η Vodafone συνεργάζεται για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών.
 3. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy. Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης:
 • Είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Vodafone, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com
 1. Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.
 2. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

Ζ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με το Πρόγραμμα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στο site της Vodafone: «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830